Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International Sveriges Villkor & insamlingspolicy

Uppdaterad: 2023-06-28

1. Till vad samlar Plan International Sverige in medel

Plan International är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer och arbetar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. Plan International är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som grundades under spanska inbördeskriget 1937 och som idag finns i över 80 länder. Allt vårt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention. Plan International Sverige startade sin verksamhet 1997 och bedriver insamling i Sverige för att kunna finansiera, stödja och vidareutveckla Plan Internationals arbete för utsatta barn och unga runt om i världen. Plan International bedriver både utvecklingsarbete och humanitärt arbete för bland annat skydd från våld, bättre hälsa, ökad tillgång till utbildning och ökad möjlighet för barn att kunna bestämma över sitt eget liv och påverka samhället, med särskilt fokus på flickors lika villkor.

1.1 Insamlingens ändamål – öronmärkning av gåvor

Plan International Sverige tar emot generella gåvor som inte är öronmärkta till något specifikt ändamål, där Plan International Sverige tar sig rätten fördela gåvorna till där behoven är
störst. Det är även möjligt att ge öronmärkta gåvor till särskilda teman/projekt/länder/katastrofer där Plan International är verksamma.

1.1.1 Barnfadderbidrag

Som Barnfadder bidrar du till att förbättra livsvillkoren för ditt fadderbarn och alla barn i området där barnet bor. Det funkar som så att fadderbidraget går till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan International bedriver, men inte direkt till barnet och familjen. I fadderhandboken som alla nya barnfaddrar får kan man läsa mer om hur bidrag inte kan skickas till enskilda fadderbarn. Du kan även läsa mer i detta foruminlägg.

1.1.2 Flickafadderbidrag

Är du Flickafadder går ditt bidrag till projekt som stödjer flickors rättigheter i länder där Plan International är verksamma. Just nu lägger vi mycket fokus på attmotverka könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Dessutom bedrivs påverkansarbete på alla nivåer i samhället för att förändra de attityder som gör att dessa traditioner lever vidare.

1.1.3 Katastroffadderbidrag

Är du Katastroffadder går ditt bidrag till projekt som stödjer barn i kriser och konflikter. Om en katastrof inträffar i något av de länder vi är verksamma i finns vi på plats för att dela ut vatten, mat och medicin. Men vi finns även där för att barnen ska få behålla någon slags vardag, även under krig måste barn få vara barn. Även i flyktingläger behövs skolor. De fruktansvärda trauman som de genomlider behöver bemötas. De psykologiska ärren sitter djupt.

1.1.4 Avslut & uppsägning av fadderskap

Om du som fadder (se ovan Barnfadder, Flickafadder eller Katastroffadder) vill säga upp ditt fadderskap kan du göra det när som helst genom att kontakta oss. Uppsägningen verkställs skyndsamt och så snart det går. Det kan ske med viss eftersläpning t.ex. i de fall Plan International hinner avisera autogiro om betalning innan uppsägningen kommer oss tillhanda vilket innebär att en sista kontodragning då kan ske. Eftersom allt givande till Plan International är frivilligt kan du som givare välja att makulera den sista kontodragningen via din internetbank om du valt att avsluta ditt fadderskap. I vissa fall kan du få postala/digitala utskick från oss även kort efter avslutat fadderskap innan avregistreringen trätt i kraft.

2. Från vem samlar Plan International Sverige in medel

Plan International Sverige samlar in finansiella gåvor från främst privatpersoner och företag samt ansöker om bidrag från statliga myndigheter, multilaterala givare, stiftelser, fonder och andra organisationer. Plan International Sverige accepterar inte donationer från företagsgivare vars intressen står i direkt konflikt med Plans visioner och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Plan International som organisation eller våra samarbetspartners. Plan International Sverige har en Corporate Partnership Ethical Engagement policy som reglerar vilka företag som Plan International Sverige kan ingå samarbete med.

2.1 Nekande av gåva

Plan International Sverige kan neka att ta emot en gåva om givarens intressen står i direkt konflikt med Plans visioner och mål, eller vars verksamhet och aktiviteter skadar Plan International som organisation eller våra samarbetspartners. Plan International Sverige kan även neka en gåva om givaren agerar i strid mot mänskliga rättigheter. Plan International Sverige kan även avstå att ta emot gåvan om den är förenad med särskilda villkor som kan vara svåra för Plan International att uppfylla eller är förenad med kostnader som inte står i proportion till värdet av gåvan.

2.2 Minderåriga i insamlingsarbetet

Plan International Sverige initierar inte insamlingskampanjer riktade till barn under 18 år. Om initiativ kommer från en minderårig att samla in medel kan det ske genom skola, idrottsklubb, scoutkår eller liknande om en vuxen står som ansvarig för insamlingen, vid exempelvis egna insamlingar.

Om en minderårig vill stå på ett fadderskap behöver det ske med en ytterligare, myndig person som medfadder eller finansiär.

3. Insamlingsmetoder – Hur samlar Plan International Sverige in medel

Alla gåvor är frivilliga och all insamling sker med respekt för den enskilde givaren. Insamlingen görs till ett 90-konto och anger tydligt vilket ändamål pengarna går till. Vi redovisar på ett korrekt, transparent och ärligt sätt hur vi arbetar och hur pengarna används. Som medlem i branschorganisationen för tryggt givande, Giva Sverige (fd FRII) har vi, tillsammans med övriga medlemmar, enats om att följa tio punkter som fastställer givarens rättigheter:

  • Organisationens material ska vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel ska användas.
  • Insamling ska som regel alltid ske till 90-konto (post/bankgiro som börjar på 90-, ej 91-, 92-etc). I de fall organisationen består av ett riksförbund eller motsvarande och ett antal lokalorganisationer räcker det att riksförbundet har 90-konto.
  • Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till organisationen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar.
  • Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill organisationen ändra användningsområde skall givaren först kontaktas.
  • Organisationen ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor.
  • Vill en givare vara anonym ska detta respekteras. Givarens namn ska aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså ska organisationen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Organisationen ska normalt inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.
  • Givaren ska när som helst kunna få reda på namn och adress på organisationens förtroendevalda samt på dess ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till organisationen är frivillig, anställd eller extern konsult.
  • Givaren ska fritt kunna ta del av organisationens senaste verksamhetsberättelse och reviderat bokslut.
  • Givaren ska kunna förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från organisationens representanter och får aldrig utsättas för press.
  • Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den, om så begärs, återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av organisationen ska givaren kontaktas.

Plan International Sveriges viktigaste kanaler för insamling från privatpersoner och företag är fysiska möten, webbplats, sociala medier och andra digitala kanaler, TV-reklam, tryckta medier såsom print och utomhusreklam, telefonkontakt, SMS och Swish.

Plan International Sverige följer svensk lag, Plan Internationals regler och policys samt de branschregler och policys som definierats av exempelvis Svensk Insamlingskontroll och Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

3.1 Betalalternativ för privatpersoner och företag

Plan international erbjuder olika betalmetoder beroende på om givaren är en privatperson, företag eller institution samt beroende på typen av gåva.

Autogiro

Som fadder kan du betala ditt bidrag via autogiro. Detta anmäler du antingen vid registreringstillfället eller i efterhand via denna sida. Autogiroanmälan godkänner du via mobilt bankid. Om du är fadder och vill betala med autogiro men saknar mobilt bankid är du välkommen att kontakta vår Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefonnummer 08-587 77 55 00, så hjälper vi dig.

E-faktura

Du har som fadder även möjlighet att betala ditt bidrag via e-faktura. Detta gör du lättast genom att kontakta vår Givarservice på fadder@plansverige.org eller genom att följa instruktionerna på denna sida.

E-postavi

Som fadderföretag eller om du är fadder och bor utanför Sverige så har du möjlighet att få din inbetalningsavi skickad via e-post till dig. Om du önskar betala ditt bidrag via E-postavi kontaktar du vår Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefonnummer 08-587 77 55 00, så hjälper vi dig.

Faktura

Fakturabetalningar erbjuds endast till företag. Faktura kan skickas både via e-mail och post.

Kortbetalning


Som givare kan du betala med Visa och Mastercard-kort i vår gåvoshop samt för andra engångsbidrag via vår hemsida. Från hösten 2021 kan även du som registrerat dig som fadder via vår hemsida betala för ditt fadderbidrag med ditt bankkort. Du godkänner då att vi drar pengar på det kort du angivit när du registrerat dig varje månad (eller varje kvartal, halvår alternativt varje år).

Vi använder säkra betalningar enligt PCI DSS*-standard genom vår partner Adyen.
*Payment Card Industry Data Security Standard

Postal Avi

Om du som fadder inte vill betala via autogiro eller e-faktura så kommer vi skicka hem avier till dig via post.

Postgiro & Bankgiro

Du har alltid möjlighet att ge Plan ett bidrag genom att sätta in pengar till något av våra 90-konton. För att bidra till vår verksamhet kan du sätta in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton: Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk gärna inbetalningen med “engångsbidrag”.

SMS-gåva

Du har som privatperson även möjlighet att skicka en gåva via SMS från din mobiltelefon. Då sker betalningen direkt via din telefonoperatör, och gåvan kommer att debiteras via fakturan från din operatör.

Swish

Som privatperson kan du betala med swish i vår gåvoshop, swisha en gåva direkt till oss via vårt swishnummer 9007311 eller via vår hemsida.

Trustly direktbetalning

Som givare kan du betala både ditt fadderbidrag och engångsgåvor genom en direktbank-betalning via Trustly. Dessa betalningar godkänns via mobilt bankid. Om du väljer att betala ditt fadderbidrag genom Trustly kommer vi dra pengar direkt från ditt konto du valde när du registrerade dig.

3.2 Byte av betalmetod för faddrar

Om du önskar byta från en betalmetod till en annan kan du antingen göra det direkt på Min sida eller genom att kontakta vår Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefonnummer 08-587 77 55 00. Du kan läsa mer om de betalmetoder som finns tillgängliga för faddrar här.

3.3 Om medel saknas på konto vid dragningstillfälle

Som framgår ovan kan månadsvis betalning för fadderskap ske via autogiro, kort och bankkonto. Om medel saknas på kontot kommer Plan International att försöka dra dubbla beloppet nästkommande månad eller då det finns medel på kontot. Du kommer i så fall att informeras om det via brev eller e-post innan nästa betalningstillfälle. Om du inte vill att det dras dubbelt kan du kontakta Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefonnummer 08-587 77 55 00.

3.4 Återbetalning av gåva

Om du motsätter dig en betalning från dig till Plan International Sverige kan du invända mot den och kräva pengarna tillbaka. Kontakta då vår Givarservice på fadder@plansverige.org eller på telefonnummer 08-587 77 55 00, så hjälper vi dig.

3.5 Gåvor i form av fast egendom, lösöre eller värdepapper

Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål. Plan International Sverige tar endast i undantagsfall emot fysiska gåvor såsom, kläder, filtar, tält och mediciner vid större katastrofer.

4. Vad kan du förvänta dig som givare till Plan international

4.1 Tackrutiner

Plan International Sverige ska på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även givarens behov av att få bekräftelse på att Plan International Sverige har mottagit gåvan. De privatpersoner eller företag som ger större donationer får ett skriftligt tack från Plan International Sverige.

4.2 Information och återrapportering till privatpersoner

Löpande återrapportering om Plan Internationals verksamhet sker via hemsidan, sociala medier och andra digitala kontaktytor, e-post-utskick, fysiska utskick samt i årsredovisningar och effektrapporter.

4.3 Hantering av personuppgifter

Plan International Sverige värnar om den personliga integriteten för den enskilde givaren och värnar om att behandla och skydda personuppgifter på bästa sätt i enlighet med vår integritetspolicy som följer EU:s dataskyddsordning (GDPR, EU Regulation 2016/679), vilken ersatt personuppgiftslagen (PUL).

4.4 Frågor och klagomål

Frågor och klagomål ska besvaras så snart som möjligt på ett professionellt och respektfullt sätt. Plan International Sverige strävar efter att ha en öppenhet och tillgänglighet via flera kanaler såsom fysiska möten, telefon, e-post, webb och sociala medier.

4.5 Återbetalning av gåva

Plan International Sverige återbetalar en gåva om den av uppenbara skäl har kommit fel och är avsedd för någon annan eller om gåvan är avsedd för ett ändamål som Plan International inte uppfyller. Om givaren ångrar sig återbetalas gåvan förutsatt att det sker inom en månad från gåvotillfället.

5. Bild och text i insamlingsarbetet

Plan International Sverige följer svensk lag, branschregler och policys samt Plan Internationals regler och policys. Plan International har även antagit en speciell policy, Global Policy Safeguarding Children & Young People, för att skydda barn och unga bland annat vad gäller användningen av bilder och rörligt material.

6. Hur hanterar Plan International Sverige insamlade medel

6.1 Placering av kapital

Plan International Sverige har som policy att aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel skall förvaltas på bankkonton som omfattas av den statliga insättningsgarantin.

6.2 Redovisning och kontroll

På vår hemsida finns årsredovisningar och effektrapporter tillgängliga.

Årsredovisningen redovisar Plan International Sveriges intäkter och kostnader samt beskriver Plan International Sveriges verksamhet och mål under verksamhetsåret. Plan International Sverige är medlem i branschorganisationen för tryggt givande, Giva Sverige (fd FRII) och följer dess riktlinjer. Häri ingår bland annat framtagning av en årlig effektrapport som beskriver vilken effekt vi uppnår med verksamheten, samt att följa Giva Sveriges kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med hög grad av transparens. Kvalitetskoden finns ytterligare beskriven i årsredovisningen.

Svensk insamlingskontroll har beviljat Plan International Sverige 90-konto och gör därmed årliga kontroller av alla med 90-konton och säkrar att insamlingsverksamheten håller hög kvalitet. Mer information finns på www.insamlingskontroll.se.