Lär en flicka läsa

200 kr

Över hela världen blir flickor nekade utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. Det är inte bara ett brott mot deras rättigheter utan även ett slöseri med resurser! Bristen på läs- och skrivkunskaper isolerar flickor från omvärlden och försvårar deras möjligheter att försörja sig i framtiden.

Din gåva kan förändra mer än en flickas liv. Den kan förändra världen i stort! För det finns inget mer effektivt sätt att bekämpa fattigdom än genom utbildning.