Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Flickors rätt att bestämma över sina kroppar

 

Alla flickor har rätt att bestämma över sina egna kroppar, sin sexualitet och om, när och med vem de vill gifta sig eller skaffa barn. Det är avgörande för att flickor ska ha makt över sina liv och sin framtid.

Många flickor i världen har inte rätt att bestämma över sina egna kroppar. De har inte heller tillgång till information om sina sexuella och reproduktiva rättigheter i samma utsträckning som pojkar. På många platser är det socialt accepterat att använda våld mot flickor och kvinnor och sexuellt våld är inte ovanligt. Därför behövs sexualundervisning som främjar jämställdhet och förebygger våld – både i och utanför skolan, så att det når alla barn och unga.

Brist på kunskap får konsekvenser

Alla unga får inte lära sig vilka rättigheter de har när det gäller kropp, sexualitet och hälsa. Många flickor vet väldigt lite som sina egna kroppar. Sexualundervisningen liksom tillgången till preventivmedel och ungdomsmottagningar är ofta otillräcklig – eller obefintlig. Bristen på kunskap kan bidra till ofrivilliga graviditeter, att sexuellt överförbara sjukdomar sprids och att skadliga normer lever vidare.

Stora risker med tidiga graviditeter

Som sagt behövs det kunskap men även normer hindrar flickor från att få bestämma över sina egna kroppar. Varje dag tvingas fler än 30 000 flickor gifta sig. Det innebär också stora risker för att utsättas för sexuellt våld och att bli gravid.

En ung flicka som tvingas föda barn sätter sin hälsa och sitt liv på spel. Globalt är komplikationer vid graviditet och förlossning den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor. För många flickor innebär äktenskap och barn att de inte längre kan eller får gå i skolan. Det får stora konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter för resten av livet.

Mens är blodigt allvar

Att ha tillgång till mensskydd när man har mens borde vara en självklarhet. Men bristen på just mensskydd är ett stort problem. Miljontals flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt under mensen och många skolor saknar säkra och bra toaletter. Därför väljer många flickor att stanna hemma när de har mens och missar viktiga skoldagar.

Läs mer om varför mens är blodigt allvar.

Könsstympning – grovt våld mot flickor

Varje år utsätts ungefär tre miljoner flickor för könsstympning där delar av deras könsorgan skärs bort med kniv. Att bli könsstympad är smärtsamt och riskerar bland annat att leda till ihållande smärta, livshotande infektioner och svåra komplikationer senare i livet, framförallt vid förlossning. Könsstympning kallas ibland för en skadlig sedvänja, då det beror till stor del på sociala normer och traditioner. I länder där det förekommer upprätthålls de ofta på grund av att det ses som en viktig ritual för att en flicka ska kunna bli en anständig kvinna.

Läs mer om hur vi arbetar för att stoppa könsstympning. 

Bryt tabun runt mens!

Trots att mens är något helt naturligt omgärdas det av tabun på många platser i världen. Många flickor saknar också tillgång till mensskydd och säkra toaletter. I Bangladesh saknar till exempel var tredje flicka möjligheten att gå i skolan när hon har mens. Därför driver vi projektet Stop the Stigma där tillsammans med WaterAid, med stöd av Postkodlotteriet. Mens ska inte vara ett hinder för flickor.

Läs mer om projektet Stop the Stigma

Vad gör plan internationAL?

För att stärka flickorna arbetar vi för att de ska få:

  • kunskap om sina rättigheter
  • tillgång till plattformar där de kan prata med varandra och kunniga vuxna om sina problem och rädslor.
  • möjlighet att tjäna egna pengar.
  • sexualundervisning både i och utanför skolan – att ha korrekt information är avgörande för att kunna bestämma över sin egen kropp.
  • hälsovård, med preventivmedel och rådgivning som är anpassad efter ungas behov.

Bli Flickafadder

Långsiktig förändring på flera plan

För att förändra normer och värderingar involverar vi aktörer på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att arbeta mot den sociala förväntan som ofta finns runt barnäktenskap eller könsstympning. De skapar tabun gällande flickors sexualitet, orsakar lidande och hindrar flickor från att leva fullvärdiga liv. Vi arbetar särskilt med traditionella och religiösa ledare som ofta har stort inflytande vad gäller exempelvis könsstympning och andra övergrepp mot flickor. Vi samarbetar också med föräldrar och lokala organisationer som har förankring och förtroende i områdena där vi arbetar. Vårt angreppssätt är att diskutera och problematisera könsstympning tillsammans, där vi inte bara belyser de negativa konsekvenserna utan framförallt betonar det positiva med att inte utföra det.

Hållbara lösningar kräver att beslutsfattare på olika nivåer lever upp till sina åtagande under barnkonventionen och de globala hållbarhetsmålen. Vi arbetar för att barnäktenskap och könsstympning ska förbjudas enligt lag och för att beslutsfattare och länder granskas och ställs till svars om detta inte följs.

Filmen Fångad - en kärlekshistoria?En film om att få eller inte få bestämma själv

30 000 flickor gifts bort varje dag. Det är 30 000 flickor som inte får bestämma över sin egen kropp. I den här filmen styr dina val handlingen.

Se filmen Fångad

Filmen Fångad - en kärlekshistoria?

En film om att få eller inte få bestämma själv

30 000 flickor gifts bort varje dag. Det är 30 000 flickor som inte får bestämma över sin egen kropp. I den här filmen styr dina val handlingen.

Se filmen Fångad