Alla flickor har rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, om och med vem de vill gifta sig eller skaffa barn. Det är avgörande för att flickor ska ha makt över sitt liv och sin framtid.

Många flickor i världen har inte rätt att bestämma över sin egen kropp. De har inte heller tillgång till information om sina sexuella och reproduktiva rättigheter i samma utsträckning som pojkar. På många platser är det socialt accepterat att använda våld mot flickor och kvinnor, och sexuellt våld är inte ovanligt. Därför behövs sexualundervisning som främjar jämställdhet och förebygger våld – både i och utanför skolan, så att det når alla barn och unga. 

Katastrofala följder

Många unga får inte lära sig om sin sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, vilket bidrar till ofrivilliga graviditeter, att sexuellt överförbara sjukdomar sprids och att normer som möjliggör barnäktenskap och könsstympning fortsätter att vara starka.

stora risker med Tidiga graviditeter

Många flickor vet väldigt lite om sina egna kroppar och sin reproduktion, sexualundervisningen är ofta bristfällig eller obefintlig. Bristen på preventivmedel och ungdomsmottagningar är också ett problem. Över 30 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag*. Att bli gift innebär en stor risk att utsättas för sexuellt våld och att bli gravid.

Varje dag slutar i genomsnitt 5 500 flickor under 15 år att vara bara barn och blir istället barnmammor. Unga flickor som tvingas föda barn innan deras kroppar är tillräckligt utvecklade löper stor risk för liv och hälsa. För många flickor innebär äktenskap och barn att de inte längre kan eller får gå i skolan. Det får stora konsekvenser för deras försörjningsmöjligheter för resten av livet.

Mens är blodigt allvar

Att använda mensskydd under menstruationen borde vara en självklarhet. Men bristen på just mensskydd är ett stort problem. Minst 500 miljoner flickor och kvinnor saknar möjlighet att sköta sin hygien på ett bra sätt under mensen och var tredje skola saknar säkra och bra toaletter. Därför väljer många flickor att stanna hemma när de har mens och missar viktiga skoldagar. Vi arbetar för att fler skolor ska ha säkra toaletter som går att låsa ordentligt och för att det ska finnas säkra möjligheter för flickor och kvinnor att gå på toaletten även vid naturkatastrofer eller om de är på flykt. Vi arbetar också för att öka kunskapen och bryta tabut kring mens.

Könsstympning – grovt våld mot flickor

Varje år utsätts ungefär tre miljoner flickor för könsstympning där delar av deras könsorgan skärs bort med kniv. Att bli könsstympad är smärtsamt och riskerar bland annat att leda till ihållande smärta, livshotande infektioner och svåra komplikationer senare i livet, framförallt vid förlossning. Könsstympning kallas ibland för en skadlig sedvänja, då det beror till stor del på sociala normer och traditioner. I länder där det förekommer upprätthålls de ofta på grund av att det ses som en viktig ritual för att en flicka ska kunna bli en anständig kvinna. Läs mer om vårt arbete att stoppa könsstympning. 

KÄLLA:
*Unicef, 2018