Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Konventionens 54 artiklar ger barn rättigheter och markerar alla barns lika värde. Men det fanns ingen instans dit ett barn själv kunde vända sig om barnets rättigheter kränkts och få sitt fall prövat. För att motverka det har FN:s Barnrättskommitté antagit ett tredje tilläggsprotokoll (kallat OP3 eller TP3).

Protokollet trädde i kraft 14 april 2014. Hittills har 17 länder ratificerat det: Albanien, Andorra, Argentina, Belgien, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Tyskland, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Uruguay.

Sverige har ännu inte ratificerat protokollet.

Varför behövs det tredje tilläggsprotokollet?

För att rättigheter ska fungera måste det finnas en möjlighet att utkräva sin rätt och sanktioner mot den som kränker rättigheten.

TP3 gör det möjligt för barn och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s Barnrättskommitté mot enskilda stater som inte uppfyller Barnkonventionen. Protokollet sätter också press på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter att utveckla effektiva nationella system för att hantera brott mot Barnkonventionen.

Historik

Varje stat har ansvar för att det finns en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter har kränkts, men svårigheterna för barn att påtala kränkningar är idag stora och det är långt ifrån självklart att nationella instanser existerar, är barntillgängliga eller agerar och ger upprättelse när en kränkning har skett. Ett tilläggsprotokoll skulle göra det möjligt för barn och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté i Genève mot enskilda stater som inte uppfyller kraven. Det skulle också sätta ökad press på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter, och stimulera utvecklingen av mer effektiva nationella system för att hantera brott mot Barnkonventionen. Dessutom stärker och understryker det barnets status som bärare av rättigheter.

Plan International Sverige har som Plan Internationals representant varit involverad i kampanjen sedan 2008. Plan International Sverige har varit med att starta den internationella koalitionen Ratify OP3 som driver frågan internationellet sedan 2012 och är med i koalitionens styrkommitté.

Så drivs frågan i Sverige

Plan International Sverige har på grund av regeringens tveksamma inställning till tilläggsprotokollet drivit frågan i Sverige sedan 2009. Sedan 2014 har Nätverket för Barnkonventionen en arbetsgrupp som fokuserar på att driva frågan i Sverige.