Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen inte är jämställd och de hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

 

Hur jobbar Plan International?

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl individer som hela samhällen.

Plan International Sverige arbetar med sex prioriterade områden:

  • Barns rätt till trygghet och skydd
  • Barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer
  • Barns rätt till utbildning
  • Barns rätt till delaktighet och möjlighet att påverka
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

Bland dem fokuserar vi särskilt på de två första: trygghet och skydd mot våld samt rätten att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer.

Som en röd tråd genom all Plan Internationals verksamhet löper vårt jämställdhetsarbete och fokus på flickor. Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män.

Vid kriser eller katastrofer är vi snabbt på plats för att rädda liv och ge barn och deras familjer skydd. Men lika viktigt som det är att bygga upp ett samhälle efter en katastrof, är det att stärka det inför framtida utmaningar. Därför arbetar vi långsiktigt: före, under och efter kriser eller katastrofer och alltid med barnen i fokus.

Läs mer