Jämställdhet betyder jämlikhet mellan flickor och pojkar – och mellan kvinnor och män. Det handlar om lika villkor, rättigheter och möjligheter att forma samhället och sitt eget liv, oavsett kön.

Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män.

Som en röd tråd genom all Plan Internationals verksamhet löper vårt jämställdhetsarbete och fokus på flickor. Vi har som mål att alla våra medarbetare ska ha en hög medvetenhet om jämställdhet och att alla våra program ska vara genusförändrande senast år 2022.