Katastroferna i världen blir fler och värre, bland annat på grund av klimatförändringar. Ålder och kön påverkar möjligheten att klara sig vid en katastrof. Barn drabbas hårt och flickor ges sämre förutsättningar att hantera och överleva katastrofer än pojkar.

Klimatförändringar är ett hot mot hela vår existens. Temperaturhöjningen gör att katastrofer som översvämningar, torka, jordskred, bränder och tropiska stormar ökar i både antal och intensitet. Barn, och särskilt flickor, drabbas extra hårt av katastrofer. Barn är känsligare för undernäring och klimatförändringarna förväntas förvärra torka såväl som översvämningar och på så sätt påverka tillgången till mat och rent vatten. Barn löper också större risk att drabbas av sjukdomar, skador och psykosociala trauman i samband med katastrofer.

När en katastrof inträffar tvingas barnen ofta sluta skolan och många kommer aldrig tillbaka i utbildning. Vid katastrofer utsätts flickor för ökat sexuellt våld och de sociala skyddsnäten försämras. De får ofta minst mat och är de som i första hand tvingas stanna hemma när skolan blir osäker och otillgänglig, eftersom pojkars skolgång prioriteras. Flickor har många gånger lägst simkunnighet och riskerar att drunkna vid översvämningar och tsunami. Kvinnor och barn har oftast sämre tillgång till information, vilket är mycket viktigt vid katastrofer.

Riskerna ökar i områden där människor bor tätt, som i slumområden eller i flyktingläger. I urbana tätbebyggda områden skapar undermåliga byggnader och dålig infrastruktur fler risker om till exempel en jordbävning eller en tsunami inträffar. I flyktingläger är tillgången till rent vatten och möjlighet att sköta sin hygien ofta ett problem som förvärras vid torka eller översvämningar. Brist på utbildning, säkra bostäder och andra förnödenheter gör att redan utsatta grupper drabbas hårdare av klimatförändringar och katastrofer.