Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skydd mot våld

Alla barn har rätt att vara trygga

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att växa upp i trygghet och säkerhet, fria från våld. Trots det utsätts hälften av världens barn för våld varje år och var femte minut dör ett barn till följd av våld. Det är ofta i vardagen våldet sker – på gatan, i skolan eller i hemmet. 

Våld mot barn förekommer över hela världen och i alla samhällsgrupper. Våld kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt och ta sig många olika uttryck. Det kan handla om försummelse, barnarbete, barnäktenskap, könsstympning, att köpa eller sälja barn för sexuella ändamål eller att rekrytera barn till väpnade grupper. 

Våld påverkar barn negativt på många sätt och kan leda till otrygghet, rädsla, oro och ohälsa. Det kan också leda till att barn och unga blir tvungna att sluta skolan. Till exempel för att de tvingas in i barnäktenskap, att risken för våld på väg till eller i skolan är stor eller att de tvingas arbeta i stället. Sexuellt våld och barnäktenskap kan leda till ofrivilliga graviditeter, vilket i sin tur är en stor hälsorisk. Våldet kan också göra att barn blir rädda att röra och uttrycka sig fritt, både i verkligheten och på nätet.

Alla barn har rätt att vara trygga och leva ett liv fritt från våld. Därför kämpar vi för att alla barn ska få skydd, oavsett var de befinner sig. Det gör vi genom att arbeta med barn och deras föräldrar och lärare, eftersom mycket våld sker i hemmet och skolan. Till exempel utbildar vi barn i deras rättigheter och ger föräldrar stöd. Dessutom ser vi till att det finns trygga platser för barn på flykt från kriser och katastrofer, så att de kan fortsätta leka och gå i skolan. 

1 miljard

barn utsätts för våld varje år*

Var femte minut

dör ett barn till följd av våld**