120 miljoner flickor runt om i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett globalt problem som drabbar flickor och kvinnor från alla samhällsklasser, religioner och geografiska områden.

Våld i skolan är också ett utbrett problem. Pojkar blir oftare utsatta for kroppsstraff, medan flickor utsätts för sexuellt våld i form av utnyttjande, trakasserier eller våldtäkt. Också könsstympning är ett mycket grovt våld mot flickor, som oftast utövas mot flickor i åldrarna 0 till 15 år.  Inte sällan förväntas flickor ha sex med lärare i utbyte för bättre betyg, vilket är en form av övergrepp mot ersättning. Barn på landsbygden har ofta längre till skolan och att ta sig dit kan vara förenat med risker, inte minst för flickor som kan bli utsatta för våld och trakasserier längs vägen. Det kan vara en bidragande faktor till att föräldrar väljer att inte låta sina döttrar gå dit. I och omkring skolan finns också miljöer där övergrepp begås: toaletter utan lås, korridorer och tomma klassrum. Inte sällan saknas ordentlig belysning.

våldet ökar vid kriser och katastrofer

Kriser och katastrofer ökar risken för våld för alla barn. Samtidigt ökar det könsbaserade våldet – mäns våld mot kvinnor och flickor. Flickor och unga kvinnor utsätts särskilt för sexuellt våld. Boko Haram-krisenEbolakrisen i Västafrika, kriget i Syrien, jordbävningen i Nepal och konflikten i Sydsudan är några exempel där våld följt i krisens spår. Barn som överlever en kris eller katastrof har ofta fått sin trygghet raserad och förlorat både hem och anhöriga. Samtidigt har det sociala skyddsnätet runt dem försvagats eller helt försvunnit. Det gör att framför allt flickor löper större risk att utsättas för övergrepp, hamna i prostitution eller barnarbete. Flickor tvingas också oftare sluta skolan och riskerar att utsättas för barnäktenskap för att familjen ska klara ekonomin eller för att föräldrarna tror att de skyddar flickorna. På så sätt har de negativa konsekvenserna av en katastrof ofta mer långvariga effekter på flickors liv än på pojkars.

så arbetar vi mot våld mot flickor

Plan International arbetar för att förändra normer, sedvänjor och traditioner som på olika sätt bidrar till våld mot flickor. Vi erbjuder stöd till flickor som utsatts för våld, både i att bearbeta det de utsatts för och att gå igenom en rättsprocess. Det första steget för att kunna förebygga våld är att synliggöra och erkänna det våld som vuxna och jämnåriga utsätter flickorna för. Därför utbildar vi och informerar om barns rätt att inte bli utsatta för våld, både till barn och till vuxna i deras närhet.

Vi arbetar för att flickor ska lära sig om sina rättigheter så att de bättre kan försvara sig själva och andra. Vi arbetar för att skolan ska vara en säker plats för alla barn och att flickor särskilda behov ska vara tillgodosedda, till exempel att toaletterna ska ha ordentliga lås. Vi arbetar med lärare för att ge dem alternativ till kroppsbestraffning och för att få slut på sexuellt utnyttjande.

insatser på alla nivåer

I samband med kriser och katastrofer arbetar vi för att det alltid ska finnas trygga och säkra platser för barn på flykt, både platser där de kan leka och där de kan fortsätta att gå till skolan. Vi stödjer familjer så att de bättre kan ge stöd till sina barn som utsatts för traumatiserande händelser såsom våld. Vi arbetar långsiktigt för att skapa samhällen som är trygga för barn. Vi utbildar lärare och myndigheter och samtalar med föräldrar och unga för att förändra de värderingar som leder till våld mot flickor och kvinnor. Vi arbetar för en lagstiftning som skyddar alla barn från våld och övergrepp. Våldet mot flickor behöver synliggöras, förebyggas och straffas.