Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 
 
 
 

Flickors rätt till skydd mot våld

120 miljoner flickor runt om i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett globalt problem som drabbar flickor och kvinnor från alla samhällsklasser, religioner och geografiska områden.

Våld i skolan är också ett utbrett problem. Pojkar blir oftare utsatta for kroppsstraff, medan flickor utsätts för sexuellt våld i form av utnyttjande, trakasserier eller våldtäkt. Också könsstympning är ett mycket grovt våld mot flickor, som oftast utövas mot flickor i åldrarna 0 till 15 år.  Inte sällan förväntas flickor ha sex med lärare i utbyte för bättre betyg, vilket är en form av övergrepp mot ersättning. Barn på landsbygden har ofta längre till skolan och att ta sig dit kan vara förenat med risker, inte minst för flickor som kan bli utsatta för våld och trakasserier längs vägen. Det kan vara en bidragande faktor till att föräldrar väljer att inte låta sina döttrar gå dit. I och omkring skolan finns också miljöer där övergrepp begås: toaletter utan lås, korridorer och tomma klassrum. Inte sällan saknas ordentlig belysning.

våldet ökar vid kriser och katastrofer

Kriser och katastrofer ökar risken för våld för alla barn att utsättas för våld. Samtidigt ökar mäns våld mot kvinnor och flickor. De är särskilt utsatta för sexuellt våld. Barn som överlever en kris eller katastrof har ofta fått sin trygghet raserad och förlorat både hem och anhöriga. Samtidigt har det sociala skyddsnätet runt dem försvagats eller helt försvunnit. Det gör att framför allt flickor löper större risk att utsättas för övergrepp, hamna i prostitution eller barnarbete. Flickor tvingas också oftare sluta skolan och riskerar att utsättas för barnäktenskap för att familjen ska klara ekonomin eller för att föräldrarna tror att de skyddar flickorna. På så sätt har de negativa konsekvenserna av en katastrof ofta mer långvariga effekter på flickors liv än på pojkars.

våld och ofredanden I STÄDER

En ny studie från Plan International visar att sexuella ofredanden är vardag för flickor och unga kvinnor som lever i städer. I studien Otrygg i staden – flickors och unga kvinnors vardag berättar tusentals flickor och unga kvinnor, från fem storstäder om hur de utsätts för våld och övergrepp i stadsmiljön. Otryggheten och de negativa erfarenheterna är vanligast bland de yngre medverkande (16-20 år).

Jag är trött. Trakasserierna på gatan gör ont ända in i märgen. Kanske förstår de inte att deras ”komplimanger” skadar? Jag börjar bli rädd att gå hemifrån.

Flicka, 16 år, Lima

Övergreppen sker på gator, i kollektivtrafik, på krogen och till och från jobb och skola. I alla städer som undersöktes är unga tjejer oroliga för sin fysiska säkerhet. De berättar att de känner sig tvungna att anpassa färdvägar och avstå aktiviteter på grund av rädsla för övergrepp. De är arga över att trakasserier och övergrepp inte tas på allvar, varken av förbipasserande eller av myndigheter. För att skapa trygga städer för flickor krävs ett långsiktigt arbete som flyttar fokus från flickors eget ansvar för sin säkerhet till omgivningens ansvar. Läs mer om hur Plan International arbetar för Tryggare städer för flickor.

Vad gör Plan International?

Vi arbetar för att förändra normer, sedvänjor och traditioner som på olika sätt bidrar till våld mot flickor. Vi erbjuder stöd till flickor som utsatts för våld, både för att bearbeta det de utsatts för och gå igenom en rättsprocess. Det första steget för att kunna förebygga våld är att synliggöra och erkänna det våld som vuxna och jämnåriga utsätter flickorna för. Därför utbildar vi både barn och vuxna om barns rätt att inte utsättas för våld.

Vi arbetar för att flickor ska lära sig om sina rättigheter så att de bättre kan försvara sig själva och andra. Vi arbetar för att skolan ska vara en säker plats för alla barn och att flickors särskilda behov ska vara tillgodosedda, till exempel att toaletterna har ordentliga lås. Vi arbetar med lärare för att ge dem alternativ till kroppsbestraffning och för att få slut på sexuellt utnyttjande.

Både akuta och långsiktiga insatser

I samband med kriser och katastrofer arbetar vi för att det alltid ska finnas trygga och säkra platser för barn på flykt, både platser där de kan leka och där de kan fortsätta att gå i skolan. Vi stödjer familjer så att de bättre kan ge stöd till sina barn som utsatts för traumatiserande händelser såsom våld. Vi arbetar långsiktigt för att skapa samhällen som är trygga för barn. Vi utbildar lärare och myndigheter och samtalar med föräldrar och unga för att förändra de värderingar som leder till våld mot flickor och kvinnor. Vi arbetar för en lagstiftning som skyddar alla barn från våld och övergrepp. Våldet mot flickor behöver synliggöras, förebyggas och straffas.

Filmen Fångad - en kärlekshistoria?

En film om flickor som inte får skydd

Flickor som tvingas gifta sig riskerar att utsättas för våld. Det här är en interaktiv film om barnäktenskap, där du gör valen.

Se filmen Fångad

 

Filmen Fångad - en kärlekshistoria?En film om flickor som inte får skydd

Flickor som tvingas gifta sig riskerar att utsättas för våld. Det här är en interaktiv film om barnäktenskap, där du gör valen.

Se filmen Fångad