Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Sexuella övergrepp mot barn är alltid oacceptabelt – även för FN-styrkor

Plan International har tillsammans med andra internationella barnrätts- och MR-organisationer, skickat ett brev till FNs Generalsekreterare med anledning av den senaste tidens rapporter om sexuella övergrepp på barn av FNs fredsbevarande styrkor i Centralafrikanska Republiken (bifogas). Brevet innehåller en rad rekommendationer med syfte att klargöra händelserna, utreda hur FN hanterat frågan samt säkerställa att liknande händelser inte upprepas i framtiden. Vi vänder oss dels mot själva övergreppen, vilka är helt oacceptabla och där det dessvärre finns en historik av liknande händelser i andra FN-missioner, men även mot FNs brist på handfast agerande när det gäller att utreda och lagföra de ansvariga. Vidare ställer vi oss frågande till vad som gjorts för att tillgodose offrens och visselblåsarens rättigheter.

Barn är den mest utsatta gruppen i interna väpnade konflikter och det är rimligt att anta att FN-styrkan i Centralafrikanska Republiken förväntades ge ett speciellt skydd för just barn och ungdomar. Det är därför ytterst graverande att medlemmar av FN-styrkan utnyttjat sin position och begått brottsliga handlingar mot dem som de skulle skydda.

Plan Sverige stödjer, med finansiering från Sida, ett program i Centralafrikanska Republiken. Programmet fokuserar på psykosocialt stöd för barn drabbade av konflikten, tillgång till säker och högkvalitativ utbildning, samt skyddsmekanismer för att förebygga våld mot barn. Insatserna är speciellt inriktade på utsatta grupper såsom internflyktingar och återvändande flyktingar. Vårt arbete gör att vi är väl insatta i barns speciella utsatthet i landet – en smärtsam kunskap som gör att vi reagerar kraftigt på det svek de utsatts för av den organisation som utgör ryggraden av det internationella MR-systemet.

FN måste vara ett föredöme för världens stater i fråga om respekt och efterlevnad av mänskliga rättigheter. Det är därför av yttersta vikt att FN lever upp till sin skyldighet att rapportera övergrepp till relevanta instanser, säkerställer tillgång till rättvisa, stöd och gottgörelse för offren, samt erbjuder skydd till dem som rapporterar om övergrepp. Rapportering och uppföljning av allvarliga brott är varje FN-tjänstemans skyldighet och överordnat interna sekretessregelverk.

Vi uppmanar den svenska regeringen att agera och gör allt som regeringen kan för att händelserna utreds på ett korrekt och transparent sätt, så att de skyldiga ställs till svars och lagförs för sina handlingar och att offrens rättigheter blir tillgodosedda
samt att Anders Kompass rättigheter som visselblåsare skyddas.

Läs organisationernas gemensamma uttalande.