Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Policy

För Plan International är inte endast det ekonomiska bidraget viktigt, vi vill samarbeta med företag som tar sitt ansvar och respekterar de mänskliga rättigheterna. Här kan du läsa vilka villkor som gäller för företag som samarbetar med Plan International Sverige.

Företag som samarbetar med Plan International får inte, direkt eller indirekt, medvetet eller av oaktsamhet bedriva verksamhet som:

  • Brister i respekt för mänskliga rättigheter,
  • Kan skada barn fysiskt eller psykiskt,
  • Leder till att företaget (eller dess dotterbolag eller affärspartners) blir föremål för rättsliga åtgärder på grund av brott mot internationella humanitära, miljömässiga eller ekonomiska normer eller etiska regler (exempelvis FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller Internationella arbetsorganisationens (ILO), regelverk), eller
  • Bedrivs utan transparens i sektorer/regioner där överträdelser av sådana internationella normer eller uppförandekoder ofta förekommer.
  • Företag som samarbetar med Plan får endast bedriva insamlingsaktiviteter till förmån för Plan som är tillåtna enligt svensk lagstiftning och ska, när så erfordras, inhämta relevanta tillstånd för aktiviteterna. Insamlingsaktiviteterna ska utföras i enlighet med marknadsföringslagen och andra tillämpliga regler.

Företag som samarbetar med Plan International åtar sig att uteslutande använda Plan Internationals namn och varumärken på sin hemsida. För eventuell annan användning än på Plan Internationals hemsida ska Plans föregående skriftliga medgivande inhämtas. Företaget åtar sig också att följa de regler för den grafiska profilen som Plan International tillhandahåller. Rätten att använda Plan Internationals namn och varumärken gäller endast så länge samarbetet mellan Plan International och företaget fortgår.

Företag som samarbetar med Plan International åtar sig att inte, medvetet eller av oaktsamhet, skada Plan Internationals rykte på något sätt.

Plan International och företag som samarbetar med Plan International har rätt att säga upp samarbetet med en månads uppsägningstid. Om Plan International upptäcker eller misstänker att ett företag som samarbetar med Plan International på något sätt bryter mot ovanstående bestämmelser har Plan International rätt att omedelbart säga upp samarbetet.