Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Delaktighet

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt

Alla barn har enligt barnkonventionen rätt att säga vad de tycker och delta när vuxna bestämmer saker som gäller dem. Men barns och ungas perspektiv saknas ofta när beslut fattas och deras möjligheter att delta påverkas av ett minskande demokratiskt utrymme och diskriminering.

Flickor har ofta svårare att göra sina röster hörda och begränsas mer än pojkar av diskriminerande lagar och normer. Dessutom syns en negativ utveckling för demokratin och en generell minskning av det demokratiska utrymmet sedan drygt tio år tillbaka*. Det blir allt svårare för människor att göra sina röster hörda.

Barn och unga vet själva bäst vilka utmaningar de står inför. Om inte vuxna lyssnar och tar barns och ungas erfarenheter och upplevelser på allvar kommer deras perspektiv saknas i beslut som vuxna tar, till exempel i politiken eller i skolans värld. Det gör att barns behov inte prioriteras.

Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattande som rör dem. Därför är barns deltagande ett av våra fokusområden och en viktig del i allt vårt arbete. Vi strävar efter att barn och unga ska ha möjlighet att bidra till politiska beslutsprocesser på lokal, nationell och internationell nivå men också i vardagen – hemma, i skolan och i media.

2 av 3

länder ber inte unga om råd när det fattas politiska beslut som rör dem**

2,2 procent

av världens parlamentariker är under 30***