eller

Varför går inte mitt fadderbarn i skolan?

PI_Logo_RGB_blue
Över hela världen blir flickor nekade utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. Över 62 miljoner flickor får inte gå i skolan idag. Det är inte bara ett brott mot deras rättigheter utan även ett slöseri med resurser! Bristen på läs- och skrivkunskaper isolerar flickor från omvärlden och försvårar deras möjligheter att försörja sig i framtiden. Även om de flesta vet att utbildning är viktigt är det många fattiga familjer som inte har råd att skicka sina barn till skolan. Därför fokuserar Plan Internationals arbete på att angripa orsakerna till fattigdom samt att motverka kränkningar av barns och ungas rättigheter.

Varje barns rätt till utbildning är en del av detta arbete. Om Plan International får reda på ett ett fadderbarn inte går i skolan besöker man alltid familjen för att ta reda på orsaken till detta. Naturligtvis förklaras då vikten av barnet går i skolan och Plan kan också erbjuda stöd till familjen i form av skolstipendium eller liknande för att se om det går att lösa på så sätt. Även om ditt fadderbarn inte deltar i någon formell utbildning just nu så deltar fortfarande fadderbarnet och familjen i andra projekt/utbildningar som drivs av Plan International, som i iallafall kan ses som ett komplement till formell utbildning. Detta är en del av åtagandet som ingår i att vara med i vårt fadderverksamhet. Du kan läsa mer om vilka projekt som ditt fadderbarn tar del av i årsrapporten som du fått. Utbildning är bara ett av de områden som Plan International arbetar med. Vi arbetar också med hälsa och sanitet, försörjning, barns rättigheter m.m. som ditt fadderbarn och många andra barn får del av.

Några av de vanligaste anledningarna till att en del fadderbarn inte går i skolan:
 • Fadderbarnet går inte i skolan för att han/hon måste arbeta
  En del familjer har en mycket liten inkomst. Därför måste barnen arbeta för att hjälpa till med försörjningen av familjen. Plan International erbjuder dessa barn utbildningsmöjligheter, exempelvis språk- och läsundervisning eller någon form av yrkesutbildning. Vi arbetar också för att ge familjerna bättre försörjningsmöjligheter så att barnen kan gå i skolan.
 • Fadderbarnet går inte i skolan pga föräldrarnas/fadderbarnets brist på intresse
  Många av fadderbarnens föräldrar har inte själva fått möjligheten att gå i skolan. Många föräldrar anser därför att det inte är så viktigt med skolgång. Dessa åsikter tar ofta barnen till sig. Plan International anordnar informationsträffar och workshops för att ändra synen på utbildning bland föräldrarna.
 • Fadderbarnet går inte i skolan för att flickors utbildning inte anses vara viktigt
  Flickor diskrimineras ofta i många olika sammanhang i flera av de länder där Plan International arbetar. Många föräldrar anser att det är viktigare att förbereda sina flickor för äktenskapet och att de inte har någon nytta av utbildning. Ofta är dessa åsikter djupt rotade i landets kultur. Vi arbetar mycket med påverkansarbete för att öka flickors möjlighet till utbildning och arbete.
 • Fadderbarnet går inte i skolan då han/hon saknar födelsebevis (dokument)
  För att få tillgång till utbildning måste fadderbarnet vara registrerat. Plan International arbetar för att alla barn ska få ett födelsebevis.
 • Fadderbarnet går inte i skolan för att han/hon har gift sig
  Barnäktenskap är fortfarande väldigt vanligt i många av de länder där vi arbetar. Plan International bedriver informationskampanjer för att motverka barnäktenskap, bland annat för att det ofta leder till att
  barnen tvingas avsluta sin utbildning.
 • Fadderbarnet går inte i skolan pga att han/hon är för ung
  De flesta barnen börjar i skolan när de är mellan sex och åtta år gamla, men i vissa länder väljer föräldrarna att vänta några år extra innan de låter sina barn börja skolan. I många fall ligger skolan långt bort ifrån hemmet och många föräldrar vill att deras barn skall vara lite äldre innan de på egen hand tar sig till skolan.
 • Fadderbarnet går inte i skolan pga att han/hon är för gammal
  I många av Plan Internationals programländer är skolsystemet eftersatt och det råder stor brist på skolbyggnader och kompetenta lärare. Trycket på skolorna är hårt och om ett barn ”missar” att skriva in sig ett år kan det året därpå vara för sent på grund av att nästa årskull redan fyllt upp platserna. Många länder har inte lika lång skolplikt som Sverige och ofta börjar barnen i skolan tidigare än vid sju års ålder. I t.ex. Vietnam är grundskolan bara femårig och de flesta barnen börjar i skolan vid sex års ålder vilket gör
  att de redan vid elva års ålder har gått ut grundskolan. Om det inte finns möjlighet för fadderbarnet att läsa vidare så används ofta formuleringen att ”de är för gamla” då de redan har fått den utbildning som de har
  tillgång till.
 • Fadderbarnet går inte i skolan pga att lektionerna är för upprepande
  I många länder råder det brist på skolor och klassrum, därför består klasserna av väldigt många elever som ofta inte tillhör samma årskull. För de äldre eleverna kan då lektionerna uppfattas som en upprepning av tidigare årskurser. Dessutom råder det brist på kvalificerade lärare och utbildningsmaterial, vilket leder till att det blir svårt att hitta nya uppgifter till varje årskurs. Därför anser många barn att de redan efter ett par årskurser har fått den utbildning som finns att tillgå. Plan International arbetar med att bygga och renovera skolor, utbilda lärare och bistå med material.
 • Fadderbarnet har en funktionsnedsättning
PI_Logo_RGB_blue

Bifogade filer:

Bifogad fil

Plan International Sverige
Plan International Sverige
16 maj 2019 (Uppdaterad 18 feb. 2021)
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.