End Violence Solutions Summit: Våld mot barn måste stoppas

Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Nära en miljard barn utsätts regelbundet för fysisk bestraffning och miljontals barn utsätts för sexuella övergrepp någon gång i sitt liv. Idag invigs ett internationellt möte i Stockholm för att få fram lösningar för att stoppa våld mot barn.

Var femte minut dör ett barn till följd av våld. Nära en miljard barn utsätts regelbundet för fysisk bestraffning och miljontals barn utsätts för sexuella övergrepp någon gång i sitt liv. Idag invigs ett internationellt möte i Stockholm för att få fram lösningar för att stoppa våld mot barn.

Enligt FN:s globala mål har världens ledare förbundit sig att stoppa allt våld mot barn till år 2030. Den här veckan samlas representanter för regeringar och civilsamhällesorganisationer från 75 länder i Stockholm för att diskutera hur man kan stoppa våld mot barn globalt. Plan International välkomnar detta initiativ och framför allt den svenska regeringens framträdande roll för att motverka våld mot barn inom ramen för FN:s globala mål.

“Våld mot barn är ett globalt problem som spänner över nationsgränser, kulturer och samhällsklasser. Våldet äger rum på gatan, i skolan och i hemmet och förövarna inkluderar föräldrar, lärare, myndighetspersoner och andra barn. Det återstår mycket kvar att göra i en värld där barn skadas, traumatiseras och dagligen dör till följd av våld”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Våld mot barn har förödande konsekvenser, inte bara för det utsatta barnet utan också för samhället i stort. Våldet innebär en enorm kostnad, dels den direkta omvårdnaden dels därför att svåra erfarenheter hindrar många barn från att växa upp till sunda och ansvarstagna vuxna. Våld mot barn är därmed även ett hot mot global utveckling.

Samtidigt kan vi tyvärr konstatera att Sverige under de senaste åren förlorat sin ledarroll vad gäller barns rättigheter. Sverige har fått en uppmaning från FN:s barnrättskommitté att inkludera ett barnrättsperspektiv i biståndsarbetet eftersom det saknas nu. Många insatser planeras och genomförs utan någon analys av hur de påverkar barn och barns rättigheter. 

“Hittills har vi dock inte sett några konkreta initiativ till detta. Nu behövs ytterligare resurser, riktlinjer och rutiner på UD och Sida för att ge tyngd åt barnrättsperspektivet i praktiken. Detta gäller inte minst det humanitära arbetet. I kris och konflikt behövs specifika insatser för att garantera barns skydd från våld, särskilt då dagens kriser ofta pågår i många år”, säger Annette Lyth, barnrättsrådgivare på Plan International Sverige.

Många humanitära aktörer saknar både kunskap och fokus på barns specifika behov och barns skydd mot våld är det område som är svårast att få humanitär finansiering för. Regeringen bör kräva att samtliga aktörer som kanaliserar Sveriges humanitära bistånd lever upp till internationella riktlinjer och policys för hur barns särskilda behov tillgodoses och hur barn kan skyddas mot övergrepp.

Det är positivt att Sverige är en så kallad “vägvisare” inom the Global Partnership to End Violence against Children. Regeringen måste nu växla upp arbetet för att göra barns skydd mot våld till en avgörande utvecklingsfråga samt själva bidra till, och skapa tryck på andra länder, att stoppa våld mot barn. Det är på tiden att Sverige återtar ledartröjan i kampen mot våld mot barn.