Ny rapport: Flickor larmar inifrån krisens Sahel

I Plan Internationals nya rapport vittnar flickor inifrån Mali och Burkina Faso om en mycket svår vardag. Flickor tvingas sluta skolan, tvingas gifta sig, utsätts för sexuellt våld och kämpar mot hunger.

Det ökande antalet terrorattacker och massakrer i Sahelregionen är förödande för flickors hälsa, säkerhet och utbildning. Coronapandemin förvärrar situationen och Plan International varnar i en ny rapport för att en generation tonårsflickor fråntas sina mest grundläggande rättigheter och friheter.

– Kombinationen av konflikt, osäker livsmedelsförsörjning och ekonomisk kollaps hotar flickors liv på alla fronter. Vår studie visar att flickor tvingas sluta skolan, tvingas gifta sig, utsätts för sexuellt våld och kämpar mot hunger. En hel generation flickor i Sahelregionen löper mycket stora risker, säger Rotimy Djossaya, regionchef för Plan International i västra och centrala Afrika. 

Säkerhetsläget i Sahelregionen har försämrats successivt under de senaste åren, men enligt FN utnyttjar nu terroristgrupper virusutbrottet för att trappa upp våldet ytterligare. De senaste 12 månaderna har antalet internflyktingar i Burkina Faso ökat till 848 329. I Mali är antalet människor på flykt över 239 000. 3.7 miljoner människor i båda länderna lider av matbrist. I rapporten Adolescent girls in Crisis: Voices from the Sahel har Plan International intervjuat hundratals flickor i åldern 10 – 19 år i Burkina Faso och Mali. Flickor är särskilt sårbara för det pågående våldet, på grund av både sin ålder och könsdiskriminering. Trots detta har flickors upplevelser av krisen länge varit osynliga och deras rätt till säkerhet, utbildning och hälsa förbises. Plan International kräver att de stödinsatser som nu planeras måste förebygga indirekta konsekvenser av pandemin, som det ökande våldet och diskrimineringen mot flickor och kvinnor.

Vittnesmål från flickor i Sahel – så här berättar de:

 • Flickorna säger att de lever i ständig rädsla och deras högsta prioritet är att det blir fred. Krisen påverkar alla delar av deras liv – utbildning, hälsa, mat och möjlighet till försörjning.
 • De berättar om otrygghet och fysiskt våld i det egna hemmet, samt en fasa för att bli bortgift.
 • En majoritet av flickorna uppger att pappan kontrollerar deras liv – allt från tillgången till hälso- och sjukvård, till skolgång och när och vem de ska gifta sig med.
 • I både Burkina Faso och Mali uppgav en tredjedel av flickorna att de aldrig gått i skolan eller att de bara gått ett år. Många skolor har förstörts eller är för otrygga att hålla öppna, men en annan anledning till att flickor hålls hemma från skolan är att de nått en ålder då det anses olämpligt att de umgås med pojkar.
 • Barnäktenskap är utbrett och påverkar alla delar av flickors liv, inklusive deras möjlighet till utbildning och självbestämmande.
 • Flickor vill ha information kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – till exempel hur kroppen fungerar, sex, relationer och preventivmedel. De behöver också psykosocialt stöd och stöd och vård efter sexuella övergrep. 

Flickors hopp om utbildning krossas av coronapandemin

”Folk här tycker inte om när flickor går i skolan, de gifter bort oss så tidigt som möjligt.” Flicka, 14 år, Gourma Rharous, Mali.

Flickorna berättar i studien att de sätter sitt hopp till skolan och sin utbildning, både för att få skydd här och nu och möjlighet till en bättre framtid. Mer än en tredjedel av flickorna i Mali och Burkina Faso har aldrig gått i skolan eller inte gått mer än ett år. Det beror inte bara på att skolorna är stängda på grund av krisen utan också på grund av könsdiskriminering. Flickor tvingas också sluta skolan för att giftas bort. Plan International ser en stor risk att flickor kommer att hindras från att återvända till skolorna när de öppnar igen.

Flickors maktlöshet ökar – pappa bestämmer

”Ofta kan man inte göra det man vill, för man tillhör inte sig själv.” Flicka i åldern 10-14 år, Kongoussi, Burkina Faso. I studien uppger en betydande majoritet av flickorna att det är deras pappa som styr över allt från med vem och när hon ska gifta sig, till vilken tillgång till hälso- och sjukvård hon ska och ifall hon ska gå i skolan eller inte. En bråkdel av de svarande flickorna uppger att de själva bestämde i dessa centrala frågor. Plan Internationals erfarenhet är att könsstereotypa normer och beteenden förstärks i kriser och konflikter, och mäns makt över flickors liv förväntas öka ytterligare som följd av coronapandemin.

Ännu sämre tillgång till livsviktig hälso- och sjukvård

Flickorna berättar att de behöver psykosocialt stöd och mer information och vård kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Coronapandemin riskerar att ytterligare försvaga ett redan bräckligt hälso- och sjukvårdssystem, samtidigt som det eskalerande våldet och otryggheten leder till ökad psykisk ohälsa. När det blir svårare att få tillgång till preventivmedel och mödravård kommer fler flickor att bli gravida tidigt och skadas eller dö av komplikationer vid graviditet och förlossning.

Fler barnäktenskap och fler flickor som blir gravida

Sahelregionen har redan en hög andel barnäktenskap och flickor som blir gravida. Precis som i alla kriser kommer barnäktenskap och sexuell exploatering av flickor att öka, när skolorna är stängda och familjer blir allt mer ekonomiskt pressade. 

Plan International rekommenderar följande insatser för att skydda flickor i Sahel:

 • Regeringar och det internationella samfundet måste prioritera fredsförhandlingar och säkerställa att rättsstaten upprätthålls, samt utföra internationella humanitära åtaganden.
 • Skolor, lärare och studenter måste skyddas och hindren för tonårsflickors utbildning måste erkännas och undanröjas.
 • Humanitära organisationer och lokala myndigheter måste prioritera tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa, preventivmedel, nödvändiga mediciner, samt hälsovård för gravida flickor och kvinnor.
 • Könsdiskriminering måste motverkas, genom bland annat attityd- och beteendeförändrande arbete och att engagera hela samhället inklusive män och pojkar.
 • Tonårsflickors möjligheter att försörja sig måste skyddas, bland annat behöver flickor bättre tillgång till yrkesutbildning och stöd till småföretagande.

Om studien

Studien bygger på intervjuer och enkäter med bland andra hundratals flickor i Sahelregionen i Burkina Faso och Mali genom 72 könsuppdelade fokusgrupper (412 flickor och 148 pojkar). Intervjuer med 151 föräldrar och andra vårdnadshavare, samt 67 lokala nyckelpersoner. Enkät med 378 flickor i åldern 10-19 år. Rapporten är den senaste i Plan Internations rapportserie Tonårsflickor i kriser och konflikter där situationen för flickor i några av världens mest instabila och utsatta områden undersöks.

För mer information, kontakta gärna Sandra Douglasdotter. Tel: 0766-95 42 99. sandra.douglasdotter@plansverige.org