Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Projekt: Förbättrat socialt skydd för migrerade och kvarlämnade barn i Kina

I provinserna Qinghai och An´hui i Kina driver Plan International tillsammans med partner ett 3,5-årigt projekt för att förbättra det sociala skyddet för barn till föräldrar som migrerat till städer för arbete. Projektet finansieras med stöd från EU och Sida.

Urbaniseringen har lett till att miljontals barn lämnas kvar på hemorten

Kina står inför en ökande urbanisering. Omkring 36 miljoner barn har flyttat med sina föräldrar när de söker arbete i städerna. Ännu fler, 70 miljoner, har lämnats kvar på hemorten hos far- och morföräldrar eller på internatskolor. Det är ungefär 38 % av alla barn i Kina som har migrerade föräldrar.

Svagt socialförsäkringssystem för migrerande barn

Barn som flyttar med sina föräldrar får inte automatiskt tillgång till skola och sjukvård på sin nya ort. Socialförsäkringssystemet i Kina är knutet till var man är skriven och det är mycket svårt att skriva sig på en ny ort. För barn som lämnats finns ofta stora brister i omsorgen när föräldrarna flyttar. Barnen lämnas ofta hos mor- eller farföräldrar eller på internatskolor med bristande vård och tillsyn. Många barn blir därför socialt utsatta.

Dessutom finns brister på interaktion mellan olika aktörer inom sociala tjänster vilket leder till svårigheter i att förbättra systemets utformning så att det bättre kan möta barnens behov.

Projektet ska verka för bättre policyer och dialog mellan organisationer

I Kina är det olika organisationer och företag som har getts mandat att driva sociala tjänster som exempelvis daghem. Men det saknas plattformar för dialog och formella forum organisationerna emellan.

Projektet kommer därför att arbeta för att etablera och formalisera forum för policydialoger mellan olika aktörer. Det ska leda till bättre tjänster för socialt skydd av barn, förbättrade bidragssystem som gynnar barn till migrerande föräldrar, samt att partnerskap har etablerats mellan organisationer, universitet, privata företag och myndigheter. Projektet genomförs tillsammans med China Federation of Social Work, samt i samarbete med Quinghai Huimin Social Work and Development Centre och An´hui Modern Social Work Development Centre och med departementen för Civil Affairs i provinserna Quinghai och An´hui.

Projektets fullständiga namn är Improved responsiveness of social protection for migrant and left-behind children in Qinghai and An´hui, China och kommer att genomföras under en period på 3,5 år med start januari 2016. Budgeten uppgår till totalt 1 962 753 EUR, varav 75 % finansieras av EU och 25 % av Sida.

Europeiska unionens flagga

This web page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

svenskfinansierade biståndsinsatser utomlands

This web page has been produced with the assistance of Sida. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of Sida.