Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Projekt: Förbättra ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa i Bangladesh

I Bangladesh driver Plan Sverige ett 4,5-årigt projekt som syftar till att förbättra ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Projektet finansieras av EU och Sida och kommer att pågå till mitten av 2019.

Låg kunskap om sexuellt överförbara sjukdomar

Bangladesh har gjort flera betydande framsteg inom millenniemålen, men ligger efter inom sexuell och reproduktiv hälsa. Särskilt när det gäller ungdomar. Kunskapen om sexuellt överförbara sjukdomar är låg, liksom kunskapen om och tillgången till preventivmedel. Attityder, myter och traditioner i samhället utgör hinder för ungdomar att få tillgång till information och hälsovård. Barnäktenskap är vanligt, liksom att ungdomar får barn. Den låga tillgången till utbildade barnmorskor och hälso- och sjukvård i samband med graviditet och förlossning bidrar till landets höga mödradödlighet.

Projektet involverar ungdomar, lärare, föräldrar och lokala ledare

Projektet syftar till att ungdomar i åldrarna 10-25 år, som bor i de tre områden som projektet genomförs i, ska ha möjlighet att fatta egna beslut baserade på korrekt information och ha tillgång till hälso- och sjukvård gällande sexuell och reproduktiv hälsa – som är anpassad för ungdomars behov.

Ungefär 200 000 ungdomar, både flickor och pojkar kommer att nås direkt av projektet. Det är 62 % av ungdomarna i de områden som projektet genomförs i.

Aktiviteter:

  • Att bedriva påverkansarbete för att undervisning om sexuell och reproduktiv hälsa ska ingå i utbildningen av lärare.
  • Att stödja etablerandet av ungdomsmottagningar vid lokala hälsokliniker i tre olika testområden.
  • Stödja och bedriva påverkansarbete gentemot lokala myndigheter i 3 testområden för att de ska implementera den nationella strategin för ungdomars reproduktiva hälsa.
  • Att bedriva påverkansarbete för att involvera ungdomar i utformandet av och uppföljningen av ungdomsmottagningarna.
  • Arbeta med så kallad “Behaviour Change Communication” för att påverka de attityder som försvårar ungdomars möjlighet att få tillgång till kunskap och hälso- och sjukvård gällande sexuell och reproduktiv hälsa.
  • Bedriva påverkansarbete tillsammans med andra utvecklingsaktörer på nationell nivå gentemot relevanta ministerier för att förbättra ramverket för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Bangladesh.

Tillsammans förväntas dessa aktiviteter att leda till att ungdomar ska kunna fatta beslut grundade på korrekt kunskap kring sexuell och reproduktiv hälsa, samt att de ska ha tillgång till korrekt information och ungdomsvänlig rådgivning och hälso- och sjukvård. Dessutom förväntas projektet leda till att lokala och nationella myndigheter på ett bättre sätt genomför den strategi som tagits fram för att öka ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa genom införandet av sexualundervisning i läroplanen, samt utvecklandet av ungdomsvänliga kliniker.

Projektets fullständiga namn är Creating an enabling environment for young people to claim and access their sexual and reproductive health rights in Bangladesh och implementeras i distrikten Barguna, Kishsoreganj och Khagrachari i samarbete med tre lokala organisationer: Marie Stopes Bangladesh, South Asia Partnership-Bangladesh och Young Power in Social Action.

Den totala budgeten uppgår till 5 556 859 EUR, varav 80 % kommer från EU och resterande från Sida.

Europeiska unionens flagga

This web page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

svenskfinansierade biståndsinsatser utomlands

This web page has been produced with the assistance of Sida. The contents of this web page are the sole responsibility of Plan International Sweden and can in no way be taken to reflect the views of Sida.