Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – eftersom flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar på gräsrotsnivå på uppdrag av barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar också med myndigheter och andra organisationer och arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl individer som hela samhällen.

Våra fokusområden

Plan International Sverige arbetar med sex prioriterade områden:

  • Barns rätt till trygghet och skydd
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • Barns rätt till utbildning
  • Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

Bland dem fokuserar vi särskilt på de två första; trygghet & skydd mot våld samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genomgående, för alla våra projekt löper även vårt humanitära arbete där vi jobbar förebyggande, under och efter kriser och katastrofer.

Som en röd tråd genom all Plan Internationals verksamhet löper vårt jämställdhetsarbete och fokus på flickor. Över hela världen blir flickor diskriminerade och utsatta. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet att utvecklas. Arbetet för jämställdhet måste därför börja tidigt – från dag ett. Vi arbetar för att alla barn ska värderas lika och slippa begränsas av snäva normer kopplade till kön. Alla gynnas av och behövs i arbetet för jämställdhet, därför arbetar vi tillsammans med flickor, pojkar, kvinnor och män.