De globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – innebär att alla länder ska arbeta tillsammans för att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och hantera klimatförändringarna. Målen trädde i kraft i januari 2016 efter att ha blivit framröstade av FN:s medlemsländer året före.

De globala målen utgår från resultaten efter de så kallade millenniemålen, men siktar ännu högre med målet att utrota all form av fattigdom. De globala målen är unika då de håller samtliga länder ansvariga för att säkra en hållbar utveckling. Målen uppmärksammar att fattigdomsbekämpning hänger samman med ekonomisk tillväxt och sociala frågor, samtidigt som klimatförändringarna måste hanteras och ekosystemen skyddas. De globala målen är framtagna för att skapa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld.

Målen är inte lagligt bindande men regeringar förväntas ta fram en nationell plan för att nå målen till 2030. Länder har ansvar att arbeta för att nå målen och rapportera hur det går. Rapporterna granskas både regionalt och globalt för att det ska gå att ställa krav på länder och föra arbetet för en hållbar utveckling framåt.