Internationella flickdagen 11 oktober: Pandemin slår hårt mot världens flickor

Två flickor i Colombia deltar i ett projekt som Plan International har tillsammans med World Food Program för att öka barns hälsa under covid-19. Foto: Plan International.

Effekterna av covid-19 drabbar flickor hårt – nu ökar antalet flickor som utsätts för våld, barnäktenskap och ofrivilliga graviditeter. Allt måste göras för att skydda flickor och få dem tillbaka till skolan, annars riskerar tio års utveckling för jämställdhet att gå förlorad, varnar barnrättsorganisationen Plan International.

– Just nu går utvecklingen för flickors rättigheter bakåt i många länder. Vi får rapporter om hur barnäktenskap, våld och tonårsgraviditeter ökar – helt tvärtemot den utveckling vi vill se. Nu måste vi i civilsamhället kraftsamla tillsammans med regeringar för att skydda flickors rättigheter och de landvinningar som gjorts, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Plan International har i flera rapporter det senaste halvåret analyserat hur pandemin drabbar flickor och konstaterar att i många länder är utvecklingen mycket negativ. Nedgången i ekonomin i kombination med att hela samhällen stängt ned har lett till en explosionsartad ökning av våld i hemmet. Dessutom riskerar fler flickor att giftas bort för att familjen ska få en person mindre att försörja. Erfarenhet visar att flickor som inte går i skolan löper mer än dubbelt så hög risk att bli gravida, jämfört med de som får gå i skolan – och nu ökar antalet tonårsgraviditeter.

För barn och familjer som lever utan tillgång till rent vatten, hälsovård och utbildning är konsekvenserna katastrofala, inte minst i kriser och konfliktområden. I länder där vården redan från början är begränsad riskerar flickor och unga kvinnor få sämre tillgång till ungdomsmottagningar, barnmorskor, mödravård och säkra aborter eftersom all annan vård nedprioriteras i kampen mot Covid-19.

Allt fler flickor använder internet, inte minst under pandemin när miljontals flickor är isolerade i sina hem. Plan Internationals studie ”Free to be online” visar att mer än varannan flicka utsätts för hot och trakasserier i sociala medier. Särskilt utsatta är flickor som är aktiva röster för jämställdhet och mäns våld mot kvinnor samt flickor som tillhör en etnisk minoritet eller identifierar sig som hbtqi.

Parallellt med pandemin – och ibland under radarn – är det många länder som det senaste halvåret har infört lagförslag som har försämrat flickors och kvinnors möjligheter att bestämma över sina liv. Tillgången till sexualupplysning har försämrats, skyddet mot våld mot barn och kvinnor har försvagats och rätten till abort har begränsats. 

– Nätet speglar en värld som är både sexistisk och rasistisk. Över hela världen kämpar flickor för att ta makten över sina egna liv genom att utmana normer och traditioner. Men de möter hårt motstånd. Flickor och unga kvinnor måste få vuxenvärldens stöd för att växa upp till trygga medborgare med en självklar röst i samhället, säger Mariann Eriksson.

För mer information, kontakta gärna

Sofia Klemming Nordenskiöld, Pressansvarig Plan International Sverige, sofia.nordenskiold@plansverige.org, 08-58 77 55 64

Fakta internationella flickdagen 11 oktober

Dagen instiftades av FN 2011 på initiativ av Plan International för att belysa flickors utsatta situation. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn och utsätts för våld. Plan International arbetar för flickor ska göra sina röster hörda och få sina rättigheter tillgodosedda.