Att få gå skolan, att få känna sig trygg och känna till sitt namn. Det är rättigheter som varje barn under 18 år har. De här rättigheterna och 51 andra bildar barnkonventionen – för alla barn i alla länder. Plan Internationals arbete utgår både från barnkonventionen och kvinnokonventionen.

1989 beslutade FN att ge alla barn i världen egna speciella mänskliga rättigheter. Det är den mest antagna konventionen. I dag är det bara USA som inte har skrivit under den.

54 artiklar och har fyra grundprinciper

  • Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör honom eller henne.

De här grundprinciperna ska alltid finnas med som bas för tolkningen av övriga artiklar. Här kan du läsa en lättläst version av hela barnkonventionen.

Artikel 1.

Varje människa under 18 år är ett barn.

Artikel 2.

Alla barn är lika mycket värda oavsett hur barnet ser ut, var det kommer ifrån eller vad det tror på. Inget barn får diskrimineras.

Artikel 3.

Barnets bästa ska komma först vid alla beslut som rör barnet. Ibland kan det vara andra saker som är viktigare än barnets bästa, men politikerna ska då kunna visa att de ändå har tänkt på barnet.

Artikel 4.

Länderna ska göra allt de kan för att leva upp till barnets rättigheter. Länder ska samarbeta och stötta varandra för barns rättigheter om det behövs.

Artikel 5.

Det är föräldern som har det yttersta ansvaret för barnet.

Artikel 6.

Barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 7. och 8.

Barnet har rätt till en identitet, ett namn, ett personnummer och rätten att få vetskap om sina föräldrar.

Artikel 9. och 10.

Ett barn har rätt till att träffa båda sina föräldrar så långt som det är möjligt. Även om den ena föräldern bor i ett annat land eller sitter i fängelse.

Artikel 11.

Ingen får föra bort ett barn mot barnets eller en förälders vilja. Ingen får hålla kvar ett barn utomlands mot barnets eller en förälders vilja.

Artikel 12.

Alla barn har rätt att säga sina åsikter och bli lyssnad på.

Artikel 13, 14. och 15.

Barn har rätt att säga vad de tycker och tänka och tro på vad de vill. De har också rätt att vara med i grupper och föreningar.

Artikel 16.

Barn har rätt till ett privatliv vilket kan innebära att ingen får läsa barnets brev, att barnet får låsa toaletten och får ha hemligheter.

Artikel 17.

Barn har rätt att ta del av information från exempelvis internet, radio, TV och böcker.

Artikel 18.

Båda föräldrarna har ansvar för att barnet ska ha en bra uppväxt. Länderna ska stötta föräldrarna när det behövs med till exempel förskoleplats.

Artikel 19.

Barn ska skyddas mot föräldrarnas eller närståendes våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.

Artikel 20. och 21.

Det är ländernas ansvar att säkerställa att barn som inte kan bo hemma fortfarande känner sig trygga. I första hand ska barnet få bo hos en släkting. Ibland kan ett barn adopteras till ett annat land. Länderna ska då alltid tänka på barnets bästa.

Artikel 22.

Om ett barn behöver fly från sitt hem har barnet rätt att få hjälp. Ensamma barn ska få hjälp med att hitta sina föräldrar, men om det inte är möjligt ska barnet få samma hjälp som barn som bor med sina föräldrar.

Artikel 23.

Barn med funktionsvariationer ska ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra barn.

Artikel 24.

Alla barn har rätt till hälsa, sjukvård och information om hur man sköter sin hygien och håller sig frisk. Det är särskilt viktigt att minska spädbarnsdödligheten, att mammor får hälsovård vid graviditet och förlossning och att det finns tillgång till bra näringsrikmat och rent vatten. Länderna ska arbeta för att traditioner som kan skada barns hälsa inte sker.

Artikel 25.

När ett barn inte kan bo hemma har länderna ett ansvar att se till att barnet blir väl omhändertaget och får tillgång till bra vård.

Artikel 26. och 27.

Barn har rätt till trygghet. Föräldrar som behöver ska få stöd av länderna för att se till att barnet har det bra, det kan handla om pengar till mat, kläder och bostad.

Artikel 28.

Barn har rätt att gå i skolan och få en bra utbildning som ska vara gratis.

Artikel 29.

I skolan ska barn få utvecklas, lära sig om sina rättigheter och få förståelse och respekt för andra människor och naturen.

Artikel 30.

Barn som tillhör en minoritet eller urbefolkning har rätt till sin kultur och sitt språk.

Artikel 31.

Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Artikel 32.

Barn ska skyddas från farligt arbete och inte utnyttjas på arbetsplatsen.

Artikel 33.

Barn ska skyddas mot alla former av droger.

Artikel 34.

Barn ska skyddas mot alla former av sexuella utnyttjanden och övergrepp, inklusive prostitution.

Artikel 35. & 36.

Ingen får föra bort eller sälja ett barn. Ett barn ska skyddas mot alla former av utnyttjanden och övergrepp.

Artikel 37.

Ingen får utsätta ett barn för tortyr eller annan grym eller förnedrande bestraffning. Ett barn som sitter i fängelse har rätt till att träffa sin familj, få juridisk hjälp och känna sig trygg. Inget barn får dömas till döden.

Artikel 38.

Länder ska göra allt de kan för att barn inte aktivt ska delta i krig.

Artikel 39.

Ett barn som blivit utsatt, till exempel för övergrepp eller i krig, ska få hjälp att må bra både fysiskt och psykiskt igen.

Artikel 40.

Ett barn som misstänks för brott ska behandlas bra och få en rättvis rättegång.

Artikel 41.

Alla länder får gärna göra mer än det som står i barnkonventionen för att stärka barns välmående och rättigheter.

Artikel 42.

Barn har rätt att känna till sina rättigheter.

Artikel 43. – 54.

Dessa punkter handlar om hur länderna ska skriva under, rapportera om och följa barnkonventionen.

Läs mer

grunden för vårt arbete

Barnets rättigheter genomsyrar allt Plan International gör och styr hur vi som organisation arbetar varje dag.

  • Vi utbildar lärare eftersom alla barn har rätt till bra utbildning, och att barn ska kunna gå i skolan även i samband med kriser.
  • Genom att skapa barnvänliga platser får barn trygghet och skydd och kan utvecklas. En barnvänlig plats kan till exempel vara en fritidsverksamhet i ett flyktingläger.
  • Vi jobbar i kriser och konflikter för att barn har rätt till liv.
  • Barn och unga är med i utformande, utförande och utvärdering av våra projekt, eftersom barn har rätt att vara en del  i alla frågor som rör dem.
  • Vi ser till att barn registreras så att de kan få tillgång till den sjukvård och utbildning som ett medborskap innebär. Alla barn har rätt till en identitet.
  • Genom att jobba med sociala skyddsnät som familjer, samhällen och socialtjänster förebygger vi att barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld, vanvård, misshandel övergrepp eller annat utnyttjande.

Barnrättskommittén

Alla länder som har ratificerat barnkonventionen är ansvariga för att barn också har tillgång  rättigheterna i den. För att kontrollera att staterna följer barnkonvention finns  barnrättskommittén, som består av 18 oberoende experter. Vart femte år rapporterar länderna till kommittén som sedan ger rekommendationer på hur staterna kan förbättra sitt arbete för barns rättigheter. Det civila samhället lämnar också in rapporter till kommittén som kompletterar bilden av hur staterna följer barnkonventionen.

Läs mer om barnrättskommittén