Att få gå skolan, att få känna sig trygg och känna till sitt namn. Det är rättigheter som varje barn under 18 år har. De här rättigheterna och 51 andra bildar barnkonventionen – för alla barn i alla länder.

1989 beslutade FN att ge alla barn i världen egna speciella mänskliga rättigheter. Det är den mest antagna konventionen. Idag är det bara USA som inte har skrivit under den.

Barnkonventionen består av 54 artiklar och har fyra grundprinciper

  • Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
  • Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.
  • Artikel 12. Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör honom eller henne.

De här grundprinciperna ska alltid finnas med som bas för tolkningen av övriga artiklar.

Barnkonventionen är grunden för vårt arbete

Barnets rättigheter genomsyrar allt Plan International gör och styr hur vi som organisation arbetar varje dag.

  • Vi utbildar lärare eftersom alla barn har rätt till bra utbildning, och att barn ska kunna gå i skolan även i samband med kriser.
  • Genom att skapa barnvänliga platser får barn trygghet och skydd och kan utvecklas. En barnvänlig plats kan till exempel vara en fritidsverksamhet i ett flyktingläger.
  • Vi jobbar i kriser och konflikter för att barn har rätt till liv.
  • Barn och unga är med i utformande, utförande och utvärdering av våra projekt, eftersom barn har rätt att vara en del  i alla frågor som rör dem.
  • Vi ser till att barn registreras så att de kan få tillgång till den sjukvård och utbildning som ett medborskap innebär. Alla barn har rätt till en identitet.
  • Genom att jobba med sociala skyddsnät som familjer, samhällen och socialtjänster förebygger vi att barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld, vanvård, misshandel övergrepp eller annat utnyttjande.

Barnombudsmannen har skrivit en lättläst version av barnkonventionen riktad direkt till barn och ungdomar.

Barnrättskommittén

Alla länder som har ratificerat barnkonventionen är ansvariga för att barn också har tillgång  rättigheterna i den. För att kontrollera att staterna följer barnkonvention finns  barnrättskommittén, som består av 18 oberoende experter. Vart femte år rapporterar länderna till kommittén som sedan ger rekommendationer på hur staterna kan förbättra sitt arbete för barns rättigheter. Det civila samhället lämnar också in rapporter till kommittén som kompletterar bilden av hur staterna följer barnkonventionen.

Läs mer om barnrättskommittén