eller

Våra riktlinjer och policys - vad det innebär för dig som barnfadder

2
PI_Logo_RGB_blue
Plan International är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer, som arbetar för och tillsammans med barn. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention som säger att barn har egna rättigheter - till exempel att skyddas från alla former av våld och övergrepp.

Plan International har därför tagit fram en Global policy för skydd av barn - och unga som alla anställda, volontärer, samarbetspartners och faddrar måste följa. Syftet med denna policy är att säkerställa att vi gör allt i vår makt för att säkerställa barns och ungas välbefinnande. Läs mer om detta här.

För dig som barnfadder innebär det bland annat att du:
 • Godkänner att all kommunikation måste gå via Plan International. Det innebär att alla brev läses igenom och godkänns av oss innan de skickas vidare till ditt fadderbarn.
 • Du aldrig får lämna ut dina kontaktuppgifter eller sociala mediekonton till ditt fadderbarn, du får av samma anledning inte heller acceptera en vänförfrågan från ditt fadderbarn. Detta är för både din och ditt fadderbarns skull.
 • Du får inte besöka ditt fadderbarn utan att ha planerat besöket i samråd med Plan International
 • Om du brevväxlar med ditt fadderbarn måste du hålla dig till de riktlinjer som finns för brevväxling, vilket bland annat innefattar att du måste respektera de kulturella skillnader som finns. Du får därför inte skicka avklädda bilder eller bilder med alkohol, och tänka på att anpassa innehållet efter ditt fadderbarns ålder.
 • Av integritetsskäl får du inte sprida information eller bilder om ditt fadderbarn eftersom fadderbarnet endast godkänt att informationen skickas till dig som fadder. Förnamn, land och ålder är okej att berätta om, men vi ber dig  att inte uppge ytterligare detaljer om ditt fadderbarn som skulle kunna identifiera och lokalisera fadderbarnsfamiljen.
 • När ett fadderskap avslutas (om fadderbarnet flyttat, om Plans verksamhet fasas ut eller liknande) så avslutas även kontakten med faddern. Man har då inte längre möjlighet att fortsätta ha kontakt med sitt fadderbarn utan den personliga kontakten gäller endast under tiden fadderskapet är aktivt.
Vi gör ingen bakgrundscheck på faddrar inför att ett fadderskap startas upp, men inför ett fadderbarnsbesök ombeds en fadder alltid begära ut ett utdrag från belastningsregistret gällande Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg för att visa att det inte finns några tidigare anmärkningar som rör barn.

Plan International Sverige åberopar sig rätten att vidta åtgärder för den som inte följer dessa riktlinjer. I vissa fall innebär det även att avsluta fadderskapet om det bedöms som nödvändigt för att säkerställa fadderbarnets säkerhet.

Läs mer om våra riktlinjer och policys för faddrar här.
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
19 dec. 2019 (Uppdaterad 20 maj 2020)
Hej hur vet jag at pengorna går till dom barnen?
6 okt. 2020
PI_Logo_RGB_blue
Hej,

Tack för ditt inlägg!

Jag ska försöka beskriva hur Plan International arbetar och hur vi granskas för att se till att bidragen kommer fram till avsedda ändamål.

Plan International är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för, och tillsammans med, barn. Vårt mål är att stärka barns och vuxnas möjligheter att själva påverka utvecklingen där de bor. Därför arbetar vi tillsammans med barn och deras familjer, andra organisationer och beslutsfattare på lokal och statlig nivå för att få bättre genomslagskraft och långsiktighet i arbetet. Allt Plan Internationals arbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Plan Internationals fokus är alltså alltid på barn och deras familjer, och vi prioriterar att så snabbt som möjligt ge stöd till de mest utsatta.

Som barnfadder går fadderbidragen till de projekt som bedrivs där fadderbarnet bor men inte direkt till barnet och familjen. Anledningen till detta är att Plan International arbetar på ett långsiktigt sätt med målet att varje område ska kunna klara sig på egen hand efter att de olika utvecklingsprojekten genomförts. Genom att stödja områdets grundläggande behov, så som infrastrukturer, tillgång till vatten och utbildningssystem kan vi nå det målet. Dessutom skapar vi ingen beroenderelation mellan fadder och fadderbarn på grund av enskilda bidrag. Utan om en fadder, mot förmodan, inte har möjlighet att betala under en period eller måste avsluta sitt fadderskap så kommer inte fadderbarnet och familjen att gå miste om något ur en finansiell aspekt. Plan International jobbar alltså för alla barn i området.

Vi arbetar i länder där många grundläggande strukturer saknas och där är det extra viktigt att koordinera våra insatser med regeringar och andra viktiga aktörer. Plan International Sveriges intäkter kommer från både privata givare och institutionella givare som Sida och EU. Bland privata givare räknas exempelvis svenska hushåll, företag, Postkodlotteriet och Radiohjälpen. De bidragen går till de programländer där de svenska faddrarnas fadderbarn bor och där särskilda projekt stöds. Pengarna från Sida och EU är öronmärkta för projekt i vissa programländer som Plan International Sverige har fördjupat samarbete med. Vi arbetar långsiktigt och ser alltid till att de drabbade också får stöd att bygga upp sina liv igen efter en katastrof. Plan International ser mycket allvarligt på misstanke om lagöverträdelser eller oegentligheter inom ramen för vår verksamhet. För att se till att bidragen går fram och används på rätt sätt vidtas en rad olika åtgärder:
 • Plan Internationals styrka är vår organisationsmodell där vi byggt in internkontroll på alla nivåer: huvudkontor, regionkontor och landkontor. Vi har som en av få organisationer en egen avdelning för internrevision som utför en systematisk kontroll och granskning av alla våra länder. Denna internrevisionsfunktion besöker samtliga landkontor minst en gång per varje treårsperiod, och granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten. 
 • Som ett komplement till detta anlitar Plan International Sverige även externa revisorer för att granska vår egen verksamhet. Plan International granskas årligen av PwC. PwC granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Därutöver granskar även Sida regelbundet Plan International Sveriges interna kontroll och styrning.
 • I och med att Plan International Sverige har flera 90-konton granskas vi också av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och administration. För Plan International Sverige var den siffran 14,2 procent under senaste verksamhetsåret.
 • Plan International Sverige är också medlem i Giva SverigeFrivilligorganisationernas Insamlingsråd, och måste i likhet med alla Givas medlemsorganisationer följa Givas kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet. Vår årsredovisning finns därför publicerad på vår hemsida  för att säkerställa transparens gentemot allmänheten. 
 • Plan International har en anti-korruptionspolicy och vi följer också Sidas tillvägagångssätt. Detta gör att vi alltid agerar kraftfullt vid misstanke om korruption. Vi utreder alla misstänkta fall för att säkerställa att alla medel går dit de ska. Organisationen har därför upprättat en process för så kallad whistle blowing där det möjliggörs att anmäla misstänkta oegentligheter.
Jag hoppas att du nu fått en klarare bild av hur Plan international Sverige arbetar med att ständigt förbättra sina kontroll- och uppföljningsstrukturer så att alla medel används korrekt och så effektivt som möjligt.

Stort tack för ditt engagemang!

Med vänlig hälsning,
PI_Logo_RGB_blue
7 okt. 2020
Skriv ett nytt inlägg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.