Som barnrättsorganisation är vi fast beslutna att skydda barn och programdeltagare mot alla former av våld. Det är vår högsta prioritet att säkerställa att vi som organisation och alla som representerar oss, på inget sätt skadar, kränker eller utsätter barn och programdeltagare för risk att utsättas för någon form av våld. Alla som arbetar och engagerar sig för oss ska förstå och få stöd i att leva upp till vårt åtagande att hålla barn och programdeltagare skyddade, säkra och trygga.

Syftet med denna policy är att säkerställa att all personal, alla samarbetspartners och besökare:

  • förstår vikten av att förebygga våld i alla dess former och deras ansvar att se till att deras beteende och arbete inte leder till våld eller skada mot ett barn eller en programdeltagare.
  • förstår sin roll i att förebygga våld och konsekvenserna av att bryta mot denna policy.
  • förstår att de har ansvar att anmäla alla misstänkta fall av våld och brott mot denna policy och har tillgång till tydliga riktlinjer för hur det ska göras.
  • beter sig alltid på ett sätt som går i linje med policyn, både privat och professionellt, när de arbetar i eller besöker program/projekt/insatser, särskilt i humanitära sammanhang där utsattheten är större, och garanterar att alla misstänkta brott mot policyn anmäls