Som barnrättsorganisation är vi fast beslutna att skydda barn och unga mot alla former av våld. Det är vår skyldighet att säkerställa barns och ungas välbefinnande. Världen är inte jämställd och därför har vi ett särskilt fokus på flickor. Beroende på kön eller könsidentitet riskerar barn och unga att utsättas för olika former av våld. Vi utmanar och vägrar tolerera orättvisor, ojämställdhet, diskriminering och exkludering och sätter alltid barns och ungas intresse i främsta rummet. Där det är möjligt och säkert arbetar vi tillsammans med barn och unga. Genom att utbilda dem och ta in deras erfarenheter ges de möjligheten att själva bidra till sin trygghet och säkerhet.

Det är vår högsta prioritet att säkerställa att vi som organisation och alla som representerar oss, på inget sätt skadar, kränker eller utsätter barn och unga för risk att utsättas för någon form av våld. Alla som arbetar och engagerar sig för oss ska förstå och få stöd i att leva upp till vårt åtagande att hålla barn och unga skyddade, säkra och trygga. Vi arbetar förbyggande för att förhindra att personer som kan utgöra en risk för barn och unga arbetar med eller för oss, och vidtar kraftfulla åtgärder mot alla (personal, samarbetspartners och besökare) som begår en våldshandling. Genom ett systematiserat arbete på alla nivåer i organisationen skapar vi trygga miljöer där barns och ungas rättigheter och skyddsbehov bemöts och respekteras.

Syftet med denna policy är att säkerställa att:

  • Alla som arbetar och engagerar sig för oss är kunniga och säkra på, samt förstår och får bra stöd i att uppfylla sina åtaganden för att skydda barn och unga från våld och att arbeta med barn och unga på ett sätt som bidrar till vårt syfte.
  • Vi har infört arbetssätt för att förhindra och hantera att personal, samarbetspartners, besökare eller vi som organisation handlar eller beter oss på ett sätt som leder till våld mot barn eller unga eller riskerar att utsätta dem för våld
  • Barn och unga som vi arbetar med känner till vårt ansvar att förhindra och bemöta varje eventuell skada de utsätts för på grund av hur vår personal, samarbetspartners eller besökare handlar eller beter sig. Barn och unga känner till rutinerna för att rapportera eventuella incidenter.

Läs hela policyn.