Plan International kraftsamlar för att stoppa våld mot flickor i skolan

Den 11 oktober firas den internationella flickdagen som har till syfte att uppmärksamma flickors situation runt om i världen. Idag startar Plan International Sverige en kampanj för att stoppa våld, hot och trakasserier mot flickor i skolmiljö. Miljontals flickor i världen slutar skolan innan avslutad utbildning och en av orsakerna är sexuellt, psykiskt och fysiskt våld i och på väg till skolan.

Att utbilda flickor är en av nycklarna till global utveckling och i ett internationellt perspektiv börjar idag nästan lika många flickor som pojkar i grundskolan. Men trots de framsteg som gjorts är det fortfarande 62 miljoner flickor som saknas i klassrummen världen över. Inför årets internationella flickdag 11 oktober vill Plan International sätta fokus på ett hinder för flickors utbildning som det sällan talas om – trakasserier, övergrepp och våld mot flickor i skolmiljön.

Christiana, 18 år, från Sierra Leone berättar:”Min rektor erbjöd sig att betala mina skolavgifter och först blev jag glad. Men sen började han att kräva sex för att jag skulle få godkända betyg. När jag vägrade hotade han mig med våld så jag tvingades att byta skola.”Könsbaserat våld mot flickor i skolan är ett globalt problem som förekommer i alla världsdelar. Med höstens kampanj, ”Min lag”, vill Plan International synliggöra problematiken kring våld mot flickor i skolan och uppmana människor att ta ställning för flickors rätt till en trygg skolgång.

”Idag kan vi, mycket tack vare FN:s milleniemål, se att nästan lika många flickor som pojkar börjar i grundskolan. Men faktum är att sexuellt, fysiskt och psykiskt våld är en av de största orsakerna till att flickor inte avslutar sin utbildning. Det är helt oacceptabelt. Alla barn har rätt till en trygg skolgång, säger Jessica Zimmerman, projektledare på Plan International Sverige.

Trots att våld mot barn är förbjudet i FN:s barnkonvention, i nationell lagstiftning i många länder och även i FN:s nya hållbarhetsmål – så sker övergrepp mot flickor i skolan dagligen. Förövarna är oftast lärare, skolpersonal eller andra elever. Det finns ett stort mörkertal men baserat på tidigare FN-studier om våld och kränkningar i skolan uppskattar Plan International att det kan vara så många som drygt 120 miljoner flickor per år – vilket betyder flera övergrepp i sekunden. Straffrihet, bristande rapportering och bristande resurser för att se till att lagarna efterlevs bidrar till att våldet mot flickor i skolan kan fortsätta.Det här vill vi ändra på – alla barn har rätt till en trygg skolgång utan våld. Kampanjen ”Min lag” pågår samtidigt i Sverige, Norge och Finland och avslutas på FN:s internationella flickdag den 11 oktober.

Våra mål

Plan International arbetar sedan flera år med den globala kampanjen för flickors rättigheter Because I Am A Girl, med målet att alla flickor ska ha rätt till nio års trygg skolgång. Vi arbetar i 50 länder med program riktade till flickor och även för att påverka lagstiftning på nationell och internationell nivå.

Våra krav

Sverige driver en feministisk utrikespolitik. Plan International vill att den svenska regeringen, genom sitt bistånd, satsar mer på flickors rättigheter och skydd från våld.

Fakta om våld mot flickor i anslutning till skolan

  • 62 miljoner flickor under 18 år i världen går inte i skolan.
  • Våld är ett av de största hindren mot att flickor fullföljer sin skolgång. Varje år utsätts uppskattningsvis 120 miljoner flickor för diskriminering, trakasserier, sexuellt utnyttjande, tvång och våldtäkt i anknytning till skolan. Det finns ett stort mörkertal vilket i sig är en del av problemet. Det saknas tillförlitlig statistik.
  • I en undersökning utförd av Plan International (2014) i flera asiatiska länder, anger 7 av 10 elever att de upplever våld i skolan. I Pakistan säger skolbarnen att runt hälften av våldet i skolan utövas av skolans anställda.
  • En stor del av våldet handlar om sexuella övergrepp vilket ofta får svåra konsekvenser för både flickorna och samhället. Ofta är förövarna skolpersonal eller andra elever. För flickorna är det ett personligt trauma och de riskerar psykiskt och fysiskt lidande. Dessutom tvingas flickorna ofta att sluta i skolan eftersom familjen vill skydda flickorna mot återkommande kränkningar eller för att övergreppen är mycket skambelagda.
  • För lokalsamhällena är det en stor förlust varje gång en flicka inte fullföljer sin utbildning. Det motverkar jämställdhet, försämrar flickans möjligheter till ekonomisk och social självständighet och bidrar till att öka barn- och mödradödligheten.
  • Våld mot barn är förbjudet enligt FN:s barnkonvention och andra internationella lagar och överenskommelser. Dessutom har många länder nationell lagstiftning som förbjuder våld mot barn.  Men bristande rapportering, straffrihet och bristande resurser för att se till att lagarna efterlevs bidrar till att våldet i skolan fortsätter.
  • Plan International arbetar för att förebygga könsbaserat våld på internationell, nationell och lokal nivå genom att påverka lagstiftning, utbilda lärare och myndigheter samt försöka förändra de värderingar som leder till könsrelaterat våld.

Pressmaterial

Plan har tillsammans med den internationellt erkände fotografen Pieter ten Hoopen varit i Sierra Leone och intervjuat flickor som råkat ut för våld och övergrepp i skolmiljön. Vi har starka vittnesmål, stillbilder och rörligt material.

Kontakta: Sofia Klemming Nordenskiöld: 0768-605560 eller sofia.nordenskiold@plansverige.org