​Så räddar bistånd liv

Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna från biståndsbudgeten med 20 miljarder nästa år. Detta skulle i praktiken innebära en halvering av det svenska biståndet och att många viktiga, pågående samarbeten måste avslutas.

Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas.

Regeringen överväger att öka avräkningarna från biståndsbudgeten med 20 miljarder nästa år. Anledningen är de kraftigt ökade kostnaderna för flyktingmottagandet. Detta skulle i praktiken innebära en halvering av det svenska biståndet och att många viktiga, pågående samarbeten måste avslutas.

Vi, representanter för det svenska civilsamhället, vill även fortsatt att Sverige ska ha en human och generös flyktingmottagning, men det får inte ske på bekostnad av de mest utsatta i världen.

Det har bara gått ett par veckor sedan alla världens länder enades kring FN:s hållbarhetsmål – ett av mänsklighetens mest ambitiösa projekt. En halvering av biståndet skulle innebära att alla fina ord i samband med antagandet av Agenda 2030 bara var just ord, utan intention att agera.

Nu höjs röster om ”ineffektivt bistånd” och antydningar om att pengarna inte gör nytta. Därför har vi samlat exempel – en bråkdel av alla som skulle kunna lyftas fram – på konkreta effekter av ett halverat bistånd.

Även Sida har gjort en analys av effekterna som visar på förödande konsekvenser.

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv

Konsekvenser av ett halverat bistånd från några av de civilsamhällesorganisationer som arbetar med bistånd:

Individuell Människohjälp, IM:

* IM skulle tvingas bryta avtal med flera av de 75 partnerorganisationer som vi har planerade insatser med 2016. Det skulle påverka ett redan hårt pressat civilsamhälle i de länder där vi arbetar, där organisationer behöver allt stöd de kan få. Det skulle också få förödande konsekvenser för de människor, alla i de mest utsatta grupperna i just de länderna, som våra partners arbetar med och för.

* Arbetet för över 50 000 barns rätt till utbildning världen över måste minskas kraftigt. En av många hotade insatser är en satsning på läs- och skrivundervisning för 9 000 skolbarn i Malawi.

* Stödet till 25 000 kvinnors möjlighet till egen försörjning måste sänkas dramatiskt i alla våra regioner (Sydasien, Södra Afrika, Centralamerika, Mellanöstern och Europa).

En kvinnas möjlighet till försörjning påverkar hela hennes familj och det samhälle hon lever i.

* Det långsiktiga arbetet med och för människor med funktionsnedsättningar i bland annat Moldavien, Indien och Mellanöstern hotas. Insatserna berör många tusen människor, som drabbas av diskriminering och fördomar, och ger barn med intellektuella funktionsnedsättningar möjlighet att gå i skolan.

Kontaktperson IM: Eva Emmelin, pressekreterare: 046-32 99 53

Union to Union:

* Flera tusen anställda inom industrin på de nya investeringsmarknaderna i Etiopien och Myanmar riskerar att inte längre få utbildning i mänskliga rättigheter, vilket betyder högre risk för exploatering och utebliven utveckling för både dem och deras familjer.

* Över sju miljoner migranter från bland annat Nepal och Myanmar arbetar idag i Thailand, Qatar och Malaysia, varav de flesta under slavliknande villkor. Tusentals av migrantarbetarna inom exempelvis livsmedelsindustrin och byggsektorn, riskerar att vare sig få utbildning i sina rättigheter eller möjlighet att organisera sig för att kunna påverka för bättre arbetsvillkor.

* En av världens mest utsatta yrkeskårer – de hushållsanställda – omfattar mellan 50 – 100 miljoner människor. Genom facklig organisering har man påverkat ILO att anta en ny konvention, som synliggjort och erkänt deras rättigheter. Men världens gryende fackföreningar för hushållsanställda i olika länder behöver nu stöd för att också få konventionen genomförd i sina respektive länder. Utan stöd försämras deras möjlighet att driva sin rätt till levnadslön och ett värdigt liv kraftigt.

Kontaktperson Union to Union: Karin Lindström, pressekreterare: 08-798 00 16

Naturskyddsföreningen:

* Över 85 % av världens kommersiella fiskbestånd är fullt nyttjade eller överexploaterade. Ett fungerande småskaligt fiske är centralt för fattigdomsbekämpning och en tryggad livsmedelsförsörjning. 2014 antog FAO viktiga riktlinjer för arbetet med detta, implementeringen av riktlinjerna för att säkerställa verkliga resultat kräver fortsatt stöd under 2016 och framåt.

* Samarbetsorganisationer i Filipinerna, Brasilien och Östafrika verkar för ett mer hållbart ekologiskt lantbruk. Arbetet bidrar till att göra lantbruket mer motståndskraftigt mot klimatförändringar, och har skapa ett överskott som kan säljas

på en marknad. Utan stöd stannar arbetet, som är viktigt både lokalt, regionalt och globalt i denna utveckling, av.

Kontaktperson Naturskyddsföreningen: Sandra Hallström Lempert, vikarierande avdelningschef Global samordning: 08-702 65 82

RFSU:

RFSU har tittat på vad en halvering av biståndet skulle betyda för verksamhet enbart i Bangladesh.

* Rättigheter för hbtq-personer Organisationsstödet till BANDHU som arbetar för hbtq-personers hälsa och rättigheter skulle utebli – ett stöd som bidragit till den nationella Mänskliga Rättighetskommissionens nya strategiplan. Strategiplanen innebär stöd till sexuella minoriteter och förbättrad hälsa och rättigheter för upp till 7 500 000 personer om den implementeras (2-5% av Bangladesh befolkning beräknas vara hbtq-personer).

* Mödradödlighet och tonårsgraviditeter RFSU stödjer tre av de största organisationerna i Bangladesh som arbetar med säkra aborter och mödrahälsovård. Minskat stöd skulle direkt drabba kvinnors och barns hälsa. Mödradödligheten drabbar också barn och familjer, samt fördjupar fattigdom. Stöd som angriper orsaker till orättvisor och fattigdom som t.ex. att förhindra tonårsgraviditeter, minska mödradödlighet och ökad jämställdhet bidrar till ökad välfärd.

* Sexualundervisning och sexualupplysning RFSU arbetar tillsammans med organisationer som framgångsrikt arbetar för och med ungas rätt till sexualundervisning, mot barnäktenskap och diskriminering. Minskat stöd till dessa organisationer skulle direkt göra att fler än 14 000 unga bara i Bangladesh inte skulle nås av informationen.

Kontaktperson RFSU: Josefin Morge, pressansvarig: + 0761-60 33 07

Kvinna till kvinna:

* Skydd och stöd för misshandlade kvinnor skulle försvinna, vilket skulle innebära att många 1000-tals kvinnor i västra Balkan och Mellanöstern blir ännu mer marginaliserade. Påverkansarbetet mot diskriminerande lagstiftning skulle läggas ned, vilket innebär att de strukturella förändringar som behövs för ökad jämställdhet i regionen skulle stanna av – och i värst fall gå bakåt.

* Kraftig nedskärning av hjälptelefoner, juridisk rådgivning och skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor i Georgien, Azerbajdzjan och Armenien. Kvinnor i utsatta

minoritetsgrupper i Kosovo kommer inte längre att få utbildning om sina mänskliga rättigheter.

* Psykosocialt- och rättsstöd till flyktingar från Syrien, Irak och Palestina skulle läggas ned med konsekvensen av att de riskeras att utnyttjas och bli helt rättslösa. Risken finns också att dessa människor tvingas på farliga flyktvägar till Europa.

* Sannolikt kommer Irak inte genomföra den nationella planen för kvinnor, fred och säkerhet för att uppfylla säkerhetsrådet resolution 1325 när kvinnoorganisationerna inte har medel för att granska verksamheten och eller driva påverkansarbete. Stor risk att kvinnoorganisationerna i irakiska Kirkuk, Diyala, Bagdad och Erbil skulle behöva lägga ner eller halvera sin verksamhet som ger skydd och juridisk hjälp till kvinnor som utsatts för misshandel.

Kontaktperson Kvinna till Kvinna: Anna-Carin Hall, pressansvarig: 08-588 891 97

Olof Palmes internationella center:

* Filippinerna: På Filippinerna hotas vårt stöd till den filippinska arbetarrörelsen och möjligheten för våra samarbetsorganisationers 50 000 medlemmar att stå upp för organiseringsfriheten och rätten till trygga anställningsvillkor, frihet från trakasserier på arbetsplatsen och förbättrad arbetsmiljö.

* Sydafrika: I Sydafrika hotas stödet till de kvinnoorganisationer som i provinsen Östra Kap organiserar sig mot det utbredda sexualiserade våldet och den straffrihet som råder för förövare. Etablerandet av stödgrupper i mer än 40 byar omintetgörs och fördjupar den redan existerande utsattheten.

* Syrien: Stödet till kvinnors roll i fredsprocessen och de fredsförhandlingar som nu pågår kommer inte kunna genomföras, vilket får direkta konsekvenser för förhandlingarnas bärkraft, hållbarhet och legitimitet.

Kontaktperson Olof Palmes internationella center: Magnus Nilsson, press- och kommunikationschef: 0707-49 49 25

Afrikagrupperna:

* Stödet till rörelser och utbyten mellan bönder i södra Afrika som arbetar för att allas rätt att bestämma vad, hur och var de producerar sin mat kommer drastiskt att minska. Det kommer att leda till ökad hunger.

* I södra Afrika kommer hemsjukvårdares möjlighet att organisera sig och ställa krav för rätten till en lön att leva på drastiskt att minska. Det kommer leda till ökad fattigdom bland hemsjukvårdare och deras familjer.

* Minskat bidrag leder till att kliniker som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter i Moçambique och Namibia kommer att nå ut till färre ungdomar. Det kommer leda till en ökning av tonårsgraviditeter och ökad spridning av hiv.

Kontaktperson Afrikagrupperna: Cecilia Abrahamsson, cecilia.abrahamsson@afrikagrupperna.se

Plan International Sverige:

* I Benin hotas vårt stöd till 21 600 barn och 11 500 ungdomar som utsätts för hot och våld i skolan – en av de främsta orsakerna till att barn inte går klart sin utbildning.

* I Bangladesh skulle stödet till den enda nationella barnrättsorganisationen i landet som direkt kanaliserar barns egna röster i arbetet för barns rättigheter hotas. Likaså vårt katastrofförebyggande arbete där barn i urbana slumområden nås med information om hur man förebygger och agerar vid katastrofer.

* I Bolivia skulle ett halverat stöd drabba projekt som bidrar till att minska och skydda ungdomar mot sexuellt våld samt minska tidiga graviditeter. Bland annat skulle 14 ungdomsmottagningar vara i fara, liksom 14 polisenheter som arbetar både förebyggande och med att stötta brottsoffer som blivit utsatta för sexuellt våld.

Kontaktperson Plan International Sverige: Mia Haglund Heelas 076-8605562

Rädda Barnen:

* Mellanöstern: Irak – Humanitära stödet 2016 går till internflyktingar till Irak, barn som har flytt inom landet kommer inte att få tillgång till psykosocialt stöd (barn från flyktingar i Irak har många gånger brutit upp flera gånger från sina hem).

* Afrika: Mindre möjlighet till förebyggande arbete mot sexuellt våld, med barn som lever åtskilda från sina familjer, och arbete mot barnsoldater. Arbetet med att förbättra situationen för barn i konfliktområden genom utbildning av militärer drabbas.

* Asien: Pakistan, Afghanistan: Allt systemarbete för trygghet och skydd för barn i olika delar av samhället skulle försvinna. Det är ett långsiktigt arbete som Sida har stöttat

under många år, och Rädda Barnen är den enda organisation som arbetar med detta i dessa länder.

Kontaktperson Rädda Barnen: Jakob Andersson, Pressansvarig på Rädda Barnen, 08-698 92 88.

Svenska missionsrådet:

* Minskade bidrag till insatser via 17 av Svenska missionsrådets medlemsorganisationer, vilket skulle innebära till exempel mindre bidrag till vattenförsörjning i Sydsudan, arbete för stärkta rättigheter för barn med intellektuella funktionshinder i Somaliland, arbete mot trafficking i Kambodja och skydd av människorättsförsvarare i Colombia.

* Risk för ökat mänskligt lidande för mer än 100 000 människor, framför barn, som inte skulle få motta bidrag via Svenska missionsrådets medlemsorganisationer.

Kontaktperson SMR: Viktoria Isaksson, viktoria.isaksson@missioncouncil.se, 08-453 68 99.

Kristna Fredsrörelsen:

* Minskad möjlighet att genom stöd till fredskrafter i civilsamhället bidra till ickevåldslig konflikthantering, rättighetsbärares ansvarsutkrävande och en stärkt fredskultur i våldsutsatta länder.

* Minskat stöd till organisationen ONAD i Sydsudan, som arbetar med att skapa mötesplatser för personer från olika religiösa och etniska grupper. Detta arbete präglas av långsiktigt konfliktförebyggande arbete med internflyktingar från olika etniska grupper, skapande av fredsklubbar för barn som flytt krig där de får lära sig om fredlig konflikthantering och ökad kunskap om ickevåld och medling för att kunna motverka rekrytering till väpnade grupper.

Kontaktperson Kristna Fredsrörelsen: Sofia Walan, generalsekreterare: 08-453 68 47