​Barn i väpnade konflikter behöver ökat skydd

250 miljoner barn drabbas av väpnade konflikter runt om i världen - de blir dödade, skadade, förlorar familjemedlemmar, tvingas avbryta sin skolgång eller blir drivna på flykt från sina hem. Väpnade grupper rekryterar tiotusentals barn som soldater eller i andra funktioner. Skyddet av barn måste öka och Plan International intensifierar nu insatserna för barn i krig.

250 miljoner barn drabbas i dag av väpnade konflikter runt om i världen – de blir dödade, skadade, förlorar familjemedlemmar, tvingas avbryta sin skolgång eller blir drivna på flykt från sina hem. Väpnade grupper rekryterar tiotusentals barn som soldater eller i andra funktioner. Många barn, speciellt flickor, blir sexuellt utnyttjade. Skyddet av barn måste öka och Plan International intensifierar nu insatserna för barn i krig.

Konflikterna i världen blir både fler och mer komplexa. Idag finns det miljontals barn vars barndom präglas av ett liv i skuggan av en väpnad konflikt. Rekrytering och användning av barn under väpnad konflikt är en av de sex grova förbrytelser mot barn som FN:s säkerhetsråd identifierat som särskilt allvarliga.

– Barn som rekryteras till väpnade konflikter drabbas oerhört hårt. De blir ofta utsatta för övergrepp, tvingade att se på eller delta i dödande eller sexuellt våld. Konsekvenserna är ofta långtgående och innebär fysiska skador, oönskade och tidiga graviditeter och psykiska trauman som kräver långsiktig vård och stöd, säger Agnes Björn, humanitär chef på Plan International Sverige.

Många barn som varit del av väpnade grupper blir också stigmatiserade och får svårt att flytta tillbaka till sina familjer, samhällen och återgå till sina skolor. Det är oftast utsatta barn som redan drabbats av väpnad konflikt som ligger i riskzonen för att bli rekryterade – de kanske bor i ett flyktingläger, har förlorat sin familj, fallit ur utbildningssystemet eller lever i fattigdom. 

Nytt stöd för att skydda barn i konflikt

När alltfler barn rekryteras av väpnade grupper och blir utnyttjade på olika sätt, som en del av stridigheter, som kockar, budbärare eller sexuellt, så behöver insatserna intensifieras. Plan International har fått ett nytt stöd från Sida för att skydda barn i konflikt i Centralafrikanska republiken, Tanzania och Myanmar. 

– Att få den här typen av bidrag är unikt då det är svårt att hitta finansiering för insatser som är mellan humanitärt och utvecklingsbistånd i dessa typer av utdragna konflikter. Insatser för barn i väpnad konflikt faller mellan stolarna och vi ser nu en möjlighet att stötta dessa tusentals utsatta barn som blivit utsatta för våld och väpnade konflikter, säger Agnes Björn.

Övergripande mål för de här insatserna är att motverka rekrytering av barn till väpnade grupper. I Tanzania fokuseras arbetet på barn och unga som flytt kriget i Burundi och som riskerar att mobiliseras av stridande parter. I flyktingläger i norra Tanzania kommer Plan International att utveckla sina barnvänliga platser så att barn och ungdomar i riskzonen får psykosocialt stöd och yrkesinriktade utbildningar med inkomstgenererande möjligheter, som ett alternativ till att bli försörjda av en väpnad grupp. Socialarbetare kommer tillsammans med informella ledare att följa de barn och ungdomar som identifierats och regelbundet utvärdera deras behov. Barn och ungdomar kommer även delta som volontärer i aktiviteterna för att öka deras kunskaper och skapa en generation av unga ledare som verkar för fred.

Även i Centralafrikanska republiken och i Myanmar stärks arbetet genom att ge föräldrar och andra vårdnadshavare en bättre förståelse av deras barns utvecklingsbehov och ge dem verktygen för att prata med barn och förhindra att de rekryteras till väpnade grupper. Barn och ungdomar kommer att stärkas genom psykosocialt stöd samt yrkesutbildningar för att öka deras möjligheter att försörja sig. Dessutom planeras informationskampanjer på lokal nivå för att medvetandegöra om riskerna med rekrytering av barn till väpnade konflikter.

Stödet omfattar 30 miljoner kronor och ska implementeras över tre år. Plan International har redan idag etablerade program i de utvalda länderna och finansieringen innebär att dessa kan utvecklas och skalas upp avsevärt. För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan International Sverige. Tel 08-58775590. Mejl: sofia.nordenskiold@plansverige.org