Bra om barnkonventionen blir lag men ytterligare arbete krävs

Plan International Sverige välkomnar beslutet att regeringen nu vill göra barnkonventionen till lag och ser det som ett viktigt steg för Sverige när det gäller att återta ledarrollen för barns rättigheter internationellt. Barnkonventionen är visserligen redan bindande men om den nu inkorporeras i svensk lagstiftning är det en viktig signal – både inom Sverige och för omvärlden.


Plan International Sverige välkomnar beslutet att regeringen nu vill göra barnkonventionen till lag och ser det som ett viktigt steg för Sverige när det gäller att återta ledarrollen för barns rättigheter internationellt. Barnkonventionen är visserligen redan bindande men om den nu inkorporeras i svensk lagstiftning är det en viktig signal – både inom Sverige och för omvärlden.

För att lagen ska få önskat genomslag krävs dock att regeringen också tillsätter resurser samt satsar på ett kunskapslyft för relevanta myndigheter – att bara göra barnkonventionen till lag är ingen garanti i sig. Plan International Sverige hoppas att riksdagen ställer sig bakom förslaget och nedan kommer några rekommendationer för arbetet framåt:

  • Det kunskapslyft som föreslås i utredningen för att kunna implementera lagen bör innefatta även Sida, UD och andra myndigheter för internationellt arbete.
  • Synliggör genus och kön inom gruppen barn och unga. Plan Internationals nya rapport “Girls’ rights are human rights” visar att könsneutralitet i policy- och strategidokument gör att flickors rättigheter osynliggörs. Särskilt tonårsflickor faller mellan stolarna när köns- och åldersneutrala skrivningar om kvinnor och barn används. 
  • Sverige bör ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en internationell klagomekanism för barn eftersom detta skulle stärka barns rätt att kunna utkräva sina rättigheter ytterligare.
  • Den särskilda ambassadörspost, som tillsatts kopplat till Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråds arbetsgrupp för barn i väpnad konflikt, bör permanentas och breddas till att gälla barns rättigheter i utrikespolitiken i stort.
  • Den rekommendation som FN:s barnrättskommitté gav Sverige vid den senaste granskningen – om att utforma biståndsbudgeten utifrån ett barnrättsperspektiv samt göra bedömningar av hur “barnets bästa” beaktas vid investeringar och budgetnedskärningar – bör tas på största allvar.
  • Att satsa på barns rättigheter går betydligt längre än att bara kanalisera ytterligare medel via multilaterala organisationer som arbetar med barn – det innebär ett holistiskt åtagande för hela Sveriges utvecklingssamarbete och utrikespolitik.
  • Plan International Sverige ser med stor oro på hur barnäktenskap och könsstympning på senare år aktualiserats även i Sverige och hoppas att arbetet mot dessa skadliga sedvänjor intensifieras i och med att barnkonventionen blir lag.
  • Barnkonventionens grundprincip om barnets bästa måste även genomsyra svensk migrationspolitik, särskilt vad gäller ensamkommande flyktingbarn.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig Plan International Sverige, tel 08-58 77 55 64 eller 076-860 55 60.