COP24: Barn och unga måste få ta plats i klimatförhandlingarna

Varje år påverkas 175 miljoner barn av klimatrelaterade katastrofer. Det är också barnen som kommer att tvingas leva med de beslut som fattas under FN:s pågående klimattoppmöte i polska Katowice. Ändå glöms barn och ungas perspektiv ofta bort i klimatpolitiken. Plan International befinner sig i Katowice för att lyfta barn och ungas röster och visa på vikten av att de får vara med i processen.

Varje år påverkas 175 miljoner barn av klimatrelaterade katastrofer. Det är också barnen som kommer att tvingas leva med de beslut som fattas under FN:s pågående klimattoppmöte i polska Katowice. Ändå glöms barn och ungas perspektiv ofta bort i klimatpolitiken. Plan International befinner sig i Katowice för att lyfta barn och ungas röster och visa på vikten av att de får vara med i processen.

Under FN:s klimattoppmöte förhandlar världens länder om hur utsläppen ska minskas, mätas och rapporteras, hur ambitionsnivån ska öka och hur reglerna för utsläppsmarknaden ska se ut. Plan International finns på plats, som en av få barnrättsorganisationer, för att lyfta barnens röster och viktiga roll i klimatpolitiken.

Katastrofer till följd av klimatförändringar har ökat i intensitet och omfattning. 875 miljoner barn bor i högriskzoner och drabbas regelbundet av översvämningar, jordskred, torka och extrema väderförhållanden. Samtliga är effekter av klimatförändringar.

– Barn och framförallt flickor drabbas hårt av klimatförändringarna. Därför måste barn och ungas röster ges utrymme i klimatpolitiken. Ett gott exempel är Greta Thunberg som bjudits in som talare, men barns behov synliggörs inte i besluten. Vi måste också stärka deras kunskap och kapacitet att kunna påverka och hantera klimatförändringar i sin vardag, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Klimatförändringarna slår olika mot pojkar och flickor. Minskad tillgång och möjlighet till skolgång, sjukdomar, undernäring och sexuellt utnyttjande är några exempel där flickor drabbas hårdare än pojkar. I Sydsudan har år av svår torka och konflikt haft en katastrofal inverkan på flickors liv, exempelvis i form av utbredd matkris, sexuellt våld och minskad utbildning.

– Det är barnens framtid som står på spel och det är därför vi kräver att världens ledare ska agera. Barn och unga måste få ta del av kunskap och information, få en tydligare position och möjlighet att påverka i klimatfrågan. Bara då skapas en inkluderande, hållbar och rättvis klimatpolitik, säger Mariann Eriksson.

Plan International arbetar för att vända oro till kraft och trygghet. Vi sätter barnens behov främst och arbetar i kriser och katastrofer efter en barncentrerad katastrofriskreduceringsmodell. Plan International har utvecklat ett barncentrerat klimatanpassningsprogram och arbetar för säkrare skolor i ett projekt med fokus på att skapa ökad motståndskraft och säkra skolmiljöer. Vi arbetar just nu i klimatprojekt med barn i 24 länder, bland dem Filippinerna, Indonesien, Nepal och Uganda.