Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Idag samlas beslutsfattare världen över i Bryssel för ett toppmöte om ebola och hur insatserna ska finansieras i nästa fas. Inför mötet har Plan gjort en studie om ebolaepidemins effekter på barns och deras familjers liv. Över 1 800 barn och vuxna från Liberia och Sierra Leone har intervjuats och deltagit i fokusgrupper. Rapporten ”Beyond the health emergency” visar att barns utveckling har påverkats allvarligt sedan det första ebolautbrottet för snart ett år sedan.

Tusentals föräldralösa barn”Jag har förlorat allt i mitt liv. Jag är så olycklig nu. Ebola har förändrat mitt liv”, säger ett barn från Liberia i studien.Runt 16 000 barn har förlorat en eller båda sina föräldrar i Sierra Leone, Liberia och Guinea till följd av ebolakrisen, enligt FN. Dessa barn är i akut behov av stöd eftersom de fosterfamiljer som vanligtvis tagit sig an barnen lever på marginalen själva.

Fem miljoner barn utan skolgångEn annan allvarlig konsekvens är att skolorna i de tre drabbade länderna stängde under sommaren 2014 vilket berövade fem miljoner barn rätten till utbildning. När nu skolorna öppnar igen behövs det stora insatser för att få alla barn att börja i skolan. Studien visar att barnarbete har ökat eftersom många barn är tvungna att försörja sig själva eller sina familjer. Äldre barn löper risk att involveras i riskfyllt arbete, vilket för pojkar innebär mycket hårt arbete och brott och för flickor ofta handlar om prostitution. Flickor har också i högre grad tvingats axla ett större ansvar i hemmet och i många fall tagit över rollen som mamma till sina småsyskon då föräldrarna dött.

Effekter på hela samhälletRapporten konstaterar att det finns ett stort behov för organisationer och regeringar att göra mer framöver för att barn i de drabbade länderna ska få sina rättigheter tillgodosedda. Ebolaepidemin handlar om mycket mer än hälsovård eftersom effekterna syns i hela samhället. Här är de viktigaste slutsatserna av Plans studie:

 • Många barn är traumatiserade och är i akut behov av psykosocialt stöd efter att ha förlorat föräldrar eller andra familjemedlemmar.
 • Barn har berövats sin rätt till utbildning sedan skolorna stängde sommaren 2014. När skolorna nu öppnar behövs insatser för få alla barn att börja igen. 
 • Många barn har tvingats att börja arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer.
 • Barn uttrycker att de har slutat leka och träffa kompisar som de gjorde tidigare av rädsla för smitta.
 • Hälsovården har kollapsat vilket fått allvarliga följder när barn och vuxna inte längre kan få vård för vanliga sjukdomar som malaria och diarré.
 • Jordbruk och marknader har drabbats hårt av epidemin vilket har lett till att det råder matbrist i många områden.
 • Ebolaepidemin har framkallat social oro, stigmatisering och konflikter i många samhällen.

Plans arbete mot ebola.Plan International bedriver en stor insats mot ebola i alla de tre drabbade länderna: Sierra Leone, Guinea och Liberia. Plan Sverige har fått över 18 miljoner kronor från Sida, Postkodlotteriet och Radiohjälpen för att bidra till våra insatser på plats.

 • Psykosocialt stöd till ebola-drabbade barn, föräldralösa barn och fosterfamiljer.
 • Matutdelning till ebola-drabbade barn. 
 • Utbildning av hälsoarbetare i skydd av barn, utbildning och stöd till personal som identifierar smittobärare samt till begravningsteam.
 • Materiellt stöd till hälsoarbetare (t ex skyddsutrustning, desinficeringsutrustning) och till skolor och behandlingscenter (handtvättningsutrustning och tillgång till vatten).
 • Plan stödjer fem behandlingscenter i Sierra Leone och två i Liberia.
 • Information till allmänheten med särskilt anpassad information till unga hur man undviker ebola.