Sverige bör ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

I dag är det ett år sedan Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll trädde i kraft. Det ger barn möjlighet att klaga till FN när deras länder inte lever upp till barnkonventionen. Hittills har 17 länder ratificerat protokollet – dock inte Sverige.

I dag är det ett år sedan Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll trädde i kraft. Det ger barn möjlighet att klaga till FN när deras länder inte lever upp till barnkonventionen. Hittills har 17 länder ratificerat protokollet – dock inte Sverige.

– Som stark förespråkare för barns rättigheter och en av initiativtagarna till Barnkonventionen har Sverige ansvar att leva upp till sina åtgärder – inte bara i Sverige utan även globalt, säger Plan Sveriges barnrättsrådgivare Laure Abado som leder den internationella koalitionen Ratify OP3CRC.

Trots att FN:s Barnkonvention funnits i 25 år, var det inte förrän förra året det blev möjligt för barn att rapportera kränkningar till en internationell instans. För även om det är varje stats ansvar att se till att rättigheterna efterlevs är det långt ifrån självklart att nationella instanser existerar, är tillgängliga för barn eller agerar och ger upprättelse när en kränkning har skett.

– Vi ser det tredje tilläggsprotokollet som ett sätt att ytterligare stärka Barnkonventionen. Barn måste ha en möjlighet att föra sina ärenden vidare när deras egna stater inte lever upp till sina åtaganden. Här menar vi att Sverige har ett ansvar att visa att vi tar internationella överenskommelser på allvar. Att underteckna tilläggsprotokollet ger en tydlig signal om detta. Det kan vara svårt för Sverige att med trovärdighet driva barnrättsfrågorna internationellt om man inte själva väljer att ratificera protokollet. Det handlar om att ta internationellt ansvar, säger Laure Abado.

Protokollet gäller bara i de länder som undertecknat det. I dag – på ettårsdagen av protokollets ikraftträdande – uppmanar därför flera FN-instanser samt den internationella koalitionen Ratify OP3CRC återigen alla regeringar att bekräfta sitt engagemang för barns rättigheter genom att ratificera protokollet. Tidigare i år rekommenderade dessutom FN:s barnrättskommité, i samband med sin återkommande granskning av hur Sverige efterlever Barnkonventionen, Sverige att ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll.

Bakgrund till tredje tilläggsprotokollet (OP3)

  • Barn kan bara lämna in klagomål till FN:s kommitté för barnets rättigheter om det land där kränkningen skett har ratificerat OP3.
  • FN:s barnrättskommitté kan bara behandla klagomål mot länder där det nationella rättssystemet inte har kunnat ge en effektiv lösning.
  • Hittills 17 länder har ratificerat det tredje fakultativa protokollet: Albanien, Andorra, Argentina, Belgien, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Gabon, Tyskland, Irland, Monaco, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Uruguay.
  • Ytterligare 34 länder har undertecknat den tredje fakultativa protokollet, och därmed signalerat sin avsikt att ratificera

Mer information om tredje tilläggsprotokollet hittar du här:
http://ratifyop3crc.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://childrenandarmedconflict.un.org/
http://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx