Sverige måste kunna säkra att biståndet lever upp till Barnkonventionen

Plan välkomnar rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté där man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv. Redan vid förra granskningen, för fem år sedan, uppmanade kommittén Sverige att genomföra barnkonsekvensanalyser av samtliga biståndsinsatser.

Plan välkomnar rekommendationerna från FN:s Barnrättskommitté där man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv.Redan vid förra granskningen, för fem år sedan, uppmanade kommittén Sverige att genomföra barnkonsekvensanalyser av samtliga biståndsinsatser.

– Det här är något Plan har efterfrågat sedan dess men vi har hittills inte tagit del av några analyser. För att kunna göra gedigna konsekvensanalyser krävs resurser -finansiella och personella – samt att Sverige förbättrar sitt statistiksystem kring barn som specifik målgrupp. Vi är därför glada att Barnrättskommittén går på vår linje när man ber Sverige förtydliga hur man säkerställer att det svenska biståndet verkligen genomsyras av ett barnrättsperspektiv, säger Karin Ödquist, barnrättsjurist på Plan.

Vart femte år granskas alla länder som ratificerat FNs barnkonvention av FN:s barnrättskommitté, med syfte att följa upp hur de uppfyllt sina åtaganden. Länderna åläggs också att rapportera på gjorda framsteg samt hur man tagit sig an Barnrättskommitténs tidigare rekommendationer. Under den senaste granskningen gav Barnrättskommittén Sverige beröm för sitt utvecklingssamarbete och generösa biståndsbudget. Samtidigt påtalade kommittén att Sverige kan stärka detta arbete ytterligare genom att göra barnkonsekvensanalyser av de svenskstödda insatserna. Här har Plan vid upprepade tillfällen påtalar att Sverige inte gjort tillräckligt:

– Eftersom barnkonsekvensanalyser inte har genomförts på ett systematiskt sätt, är det inte möjligt att se hur det svenska utvecklingssamarbetet stödjer förverkligandet av barns rättigheter och hur barnrättsperspektivet integreras i samtliga biståndsinsatser, säger Karin Ödquist, som nu hoppas att regeringen ska ta kommitténs rekommendationer på allvar.

– I den biståndspolitiska plattformen, som antogs våren 2014, nämns knappt barns rättigheter över huvud taget. Istället pratar man om barn som en utsatt grupp i behov av skydd. Det håller inte om Sverige ska leva upp till sitt rykte som föregångsland för barns rättigheter.

Vid utfrågningen i Genève menade svenska regeringen att man arbetade med frågan och att man, i framtagande av de strategier som styr svenskt utvecklingssamarbete, har för avsikt att göra tydliga analyser kring barns rättigheter. Regeringen nämnde även att Sida tagit fram manualer för att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i samtliga svenska biståndsinsatser.

– Detta är definitivt ett steg i rätt riktning och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete i frågan, kommenterar Karin Ödquist.

Den 26 januari kommer Sverige även att granskas i FN:s MR-råd, inom ramen för den så kallade Universal Period Review. Granskningen är ett tillfälle att redogöra för vad regeringen har gjort för de mänskliga rättigheterna inom samtliga politikområden. Plan hoppas att frågan kring barns rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete lyfts också inom detta forum och att Sverige får konkreta rekommendationer på hur arbetet kan förbättras i enlighet med FN:s barnkonvention.

För mer information, kontakta Karin Ödquist, barnrättsjurist på Plan. Tel: 070 -7210379