Internationella flickdagen: Bakslag hotar flickors framtid

​I morgon, 11 oktober, är det den internationella flickdagen. I en tid av hårdnat politiskt klimat är det viktigare än någonsin att världens ledare växlar upp sitt jämställdhetsarbete. Just nu finns det starka krafter som vill vrida klockan tillbaka.

I morgon, 11 oktober, är det den internationella flickdagen. I en tid av hårdnat politiskt klimat är det viktigare än någonsin att världens ledare växlar upp sitt jämställdhetsarbete. Just nu finns det starka krafter som vill vrida klockan tillbaka.

Över hela världen kränks flickor. I hemmet, i skolan, på nätet och på stadens gator – för att de är just flickor. Den internationella flickdagen instiftades av FN på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatthet i världen.

– Genom precis hela livet diskrimineras flickor och kvinnor systematiskt. Det kan handla om allt från att flickor inte får födelsebevis, får mindre mat och sämre möjligheter till utbildning till att de tvingas att gifta sig eller inte har rätt att delta fullt ut i samhället, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Utvecklingen för flickors rättigheter går alldeles för långsamt 

Statistiken över flickors situation i världen talar sitt tydliga språk:

  • Den vanligaste dödsorsaken för tonårsflickor (15-19 år) är komplikationer på grund av graviditet och förlossning.
  • Var tionde flicka under 20 år har utsatts för sexuellt våld.
  • Över 47 000 flickor tvingas gifta sig varje dag.
  • Våldtäkt används systematiskt som ett vapen i krig och konflikter.
  • Varje år riskerar 3 miljoner flickor att könsstympas.
  • 62 miljoner flickor går inte i skolan

– Trots detta ser vi idag ett bakslag där bakåtsträvande krafter runt om i världen hotar flickors och kvinnors möjligheter att själva bestämma över sina liv och kroppar. Flera länder har de senaste åren gjort ansträngningar för att försämra eller förhindra tillgång till sexualupplysning och preventivmedel samtidigt som flickors och kvinnors skydd mot våld har försämrats, säger Mariann Eriksson. 

Bakslag över hela världen

Ett tydligt exempel är USA:s återinförande av Mexico City Policy, som stoppar allt bistånd till organisationer som på något vis arbetar med abort. Och det finns fler exempel. Ryssland har nyligen avkriminaliserat misshandel mot barn och kvinnor i hemmet. I Bangladesh tillåts nu barnäktenskap “i speciella fall”. I Tanzania föreslås att flickor som blir gravida inte får gå kvar i skolan och fundamentalistiska rörelser, som Boko Haram i Nigeria, har specifikt gjort flickor till måltavlor genom att kidnappa och tvinga dem att gifta sig eller bli sexslavar. 

Dessa negativa strömningar får inte fortsätta. Om vi ska lyckas med FN:s globala mål fram till 2030 måste världens ledare växla upp arbetet för jämställdhet och se till att flickor få växa upp utan kränkningar. – Det handlar om att stå upp för internationella överenskommelser och kämpa för att de efterlevs. Minst lika viktigt är att bryta de skadliga normer och sedvänjor som råder. Dessutom måste flickor informeras om sina rättigheter och bjudas in till att vara delaktiga i den här kampen, säger Mariann Eriksson.

För mer information, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig: TeL: 08-587 755 90 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org

FN:s internationella flickdag

Dagen instiftades av FN år 2012 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser. Internationella flickdagen uppmärksammas den 11 oktober.

Framsteg för flickor

Fram till 2015 gick utvecklingen för flickor åt rätt håll där världens länder kunde enas om flera viktiga resolutioner och mål:

  • 2011: FN-resolution för att göra 11 oktober till en internationell dag för flickor.
  • 2012: FN-resolution för att utrota kvinnlig könsstympning.
  • 2014: FN-resolution för att förbjuda barnäktenskap.
  • 2015: FN:s medlemsstater antar de globala utvecklingsmålen, Agenda 2030, med mål som bland annat syftar till att utrota barnäktenskap och könsstympning samt främja jämställdhet och därmed ge flickor och pojkar lika möjligheter.

Plan Internationals arbete för flickor

Plan International arbetar för alla barns rättigheter med särskilt fokus på flickors lika villkor. Målet är att flickor ska ha samma rätt att utbilda sig, ta en aktiv roll i samhället och få möjlighet att bestämma över sin egen kropp och utveckling. Plan International driver frågan på lokal, nationell och global nivå. I Sverige vill organisationen att den svenska regeringen, genom sitt bistånd, satsar mer på flickors rättigheter, inte minst genom öronmärkta pengar för sexualundervisning, ungdomsmottagningar och preventivmedel för unga.